Świadczenie Mama 4 plus: Dla kogo?

Program Mama 4 plus działa od 2019 roku i skierowany jest do rodziców, którzy poświęcili się wychowaniu dzieci, rezygnując tym samym ze swojej kariery zawodowej. Jest rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym, które wypłacane jest przez ZUS.

Aby otrzymać świadczenie Mama 4 plus,dana osoba musi spełnić określone kryteria, które wymienione zostały na stronie internetowej ZUS. Najważniejsze z nich związane jest z faktem rezygnacji z pracy lub braku możliwości jej podjęcia w związku ze sprawowaniem opieki nad przynajmniej czwórką dzieci. Mogą to być dzieci własne, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobione lub dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej).

Reklama
Reklama

Poza tym świadczenie Mama 4 plus skierowane jest wyłącznie do osób, które nie mają dochodów zapewniających niezbędne środki na utrzymanie i które osiągnęły już wiek emerytalny, wynoszący w przypadku kobiet 60 lat, a w przypadku mężczyzn – 65 lat. Poza tym osoby te muszą mieszkać w Polsce i mieć w niej tzw. ośrodek interesów życiowych przez przynajmniej 10 lat liczonych najwcześniej po ukończeniu przez nie 16. roku życia. Muszą również mieć obywatelstwo polskie lub w przypadku cudzoziemców – posiadać zalegalizowany pobyt w Polsce. Dopuszczalne jest także posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) z jednoczesnym posiadaniem prawa pobytu lub stałego pobytu w naszym kraju.

Jak otrzymać świadczenie Mama 4 plus?

Przyznanie świadczenia w ramach programu Mama 4 plus nie odbywa się automatycznie. Konieczne jest złożenie wniosku do ZUS. Druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej ZUS oraz w jego placówkach.

Do wniosku o świadczenie Mama 4 plus należy załączyć:

  • informację o numerach PESEL dzieci;
  • oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej;
  • inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia (np. orzeczenie sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem, zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający urodzenie dziecka, jeżeli akt urodzenia dziecka nie jest sporządzony w polskim rejestrze stanu cywilnego).

Wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające rozpatrywany jest przez prezesa ZUS, który wydaje decyzję o przyznaniu świadczenia lub o odmowie.

Świadczenie Mama 4 plus: Ile wynosi?

Świadczenie Mama 4 plus może wynieść maksymalnie tyle, ile wynosi najniższa emerytura. Kwota ta, która podlega ona corocznej waloryzacji, to od 1 marca 2024 roku 1780,96 zł. Świadczenie w takiej wysokości mogą jednak otrzymać tylko osoby, które nie pobierają emerytury ani renty.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku osób, które mają jedno z tych świadczeń, jednak jego wysokość jest niższa niż najniższa emerytura. Wówczas – jak czytamy na stronie ZUS – "[…] kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego będzie równa różnicy pomiędzy najniższą emeryturą a wysokością pobieranej […] emerytury albo renty".

Tym samym oznacza to, że osoby, które uprawnione są do pobierania emerytury lub renty w wysokości wyższej od najniższej emerytury, nie otrzymają świadczenia Mama 4 plus. Nie będzie ono przyznane również tym, którzy są tymczasowo aresztowani lub odbywają karę pozbawienia wolności (z wyłączeniem osób odbywających tę karę w systemie dozoru elektronicznego).