ZUS przejął środki z Otwartych Funduszy Emerytalnych po reformie z 2014 roku, co umożliwia dziedziczenie tych środków przez bliskich zmarłych. Proces ten wymaga złożenia odpowiedniego wniosku przez osoby uprawnione i odbywa się tylko w określonych sytuacjach. Subkonto w ZUS jest częścią konta emerytalnego, dostępną dla osób urodzonych po 1968 roku oraz tych, którzy posiadali rachunek w Otwartych Funduszach Emerytalnych.

Reklama

Ile pieniędzy można dostać od ZUS w 2024 roku?

ZUS informuje, że na subkontach osób, które zmarły będąc członkami OFE, średnio zgromadzona jest kwota około 29 tys. zł. Kobiety średnio mają nieco więcej, bo około 29 555,32 zł, podczas gdy mężczyźni mają średnio 28 324,77 zł na swoich subkontach. Największe średnie oszczędności na subkontach posiadały osoby urodzone w latach 1958-1965, które mają średnio około 60 tysięcy złotych.

Reklama

Salda te regularnie rosną. W 2022 roku ZUS rozpatrzył łącznie 97 tys. wniosków spadkobierców dotyczących wypłaty środków z subkont, co zaowocowało wypłatą łącznej sumy 796,5 mln zł. Kwota ta jest wyższa o 56 mln zł w porównaniu do roku poprzedniego oraz o około 300 mln zł wyższa niż w 2020 roku.

Kto może odziedziczyć pieniądze z ZUS?

Procedura dziedziczenia pieniędzy z ZUS po zmarłych zależy od tego, czy osoba zmarła złożyła tzw. informację o członkach rodziny uprawnionych do środków z subkonta. Informacja o członkach rodziny to dokument, w którym osoba ubezpieczona w ZUS wskazuje osoby, którym mają zostać wypłacone środki zgromadzone na jej subkoncie po śmierci.

Jak odziedziczyć pieniądze z ZUS po zmarłych?

Istnieją dwa scenariusze:

  • Informacja o członkach rodziny została złożona: W tym przypadku ZUS po śmierci osoby ubezpieczonej kontaktuje się z osobami wskazanymi w informacji i informuje je o możliwości złożenia wniosku o wypłatę środków. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające prawo do dziedziczenia, np. akt zgonu, akt małżeństwa, akt urodzenia dzieci. ZUS rozpatruje wniosek i przelewa środki na konto wskazane we wniosku.
  • Informacja o członkach rodziny nie została złożona: Wówczas środki z subkonta stanowią część spadku i podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym. Oznacza to, że pieniądze z ZUS dziedziczą ustawowi spadkobiercy, czyli małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, a w dalszej kolejności inni krewni. Spadkobiercy muszą dojść do porozumienia co do podziału środków z ZUS. Jeśli nie dojdą do porozumienia, mogą rozstrzygnąć spór przed sądem.

Wniosek można złożyć osobiście, odwiedzając placówkę ZUS, listownie, wysyłając wypełniony i podpisany wniosek pocztą, a także elektronicznie - za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).