Zasiłek dla bezrobotnych to forma wsparcia finansowego dla osób, które utraciły pracę i są zarejestrowane jako osoby bezrobotne w urzędzie pracy. Jego celem jest pomoc w zaspokojeniu podstawowych potrzeb finansowych w okresie poszukiwania nowej pracy.

Reklama

Od 1 czerwca 2024 roku na konta osób uprawnionych do otrzymywania zasiłku wpływają wyższe przelewy. Świadczenie zostało bowiem zwiększone na podstawie średniorocznego wskaźnika inflacji. Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2024 roku?

Wyższy zasiłek dla bezrobotnych. Ile wynosi w 2024 roku?

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych wzrosła 1 czerwca 2024 roku. Podwyżka wyniosła od 106,90 zł do 160,10 zł miesięcznie. Świadczenie jest zwiększane w oparciu o średnioroczny wskaźnik inflacji, który wyniósł 11,4 proc. Jak zmieniły się kwoty zasiłku dla bezrobotnych po 1 czerwca 2024 roku? Od 1 czerwca 2024 roku:

  • 80 proc. zasiłku podstawowego wynosi:
Reklama

1329,60 zł brutto – w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku,
1044,20 zł brutto – w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.

  • 100 proc. zasiłku podstawowego wynosi:

1662,00 zł brutto – w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku (było 1491,90 zł),
1305,20 zł brutto – w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku (było 1171,60 zł).

  • 120 proc. zasiłku podstawowego wynosi:

1994,40 zł brutto – w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku,
1566,30 zł brutto – w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.

Wysokość zasiłku a staż pracy

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych zależy od stażu pracy osoby bezrobotnej. W przypadku, gdy staż pracy wynosi do 5 lat zasiłek jest wypłacany w wysokości 80 proc. zasiłku podstawowego. Jeśli staż pracy wynosi od 5 do 20 lat wówczas osoba bezrobotna może liczyć na zasiłek w wysokości 100 proc. zasiłku podstawowego. Najwyższy zasiłek przysługuje osobom, które przepracowały co najmniej okres 20 lat. W takiej sytuacji przysługuje im zasiłek wysokości 120 proc. kwoty podstawowej.

Kto ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

Kto ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych? Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, osoba musi spełniać określone kryteria, takie jak:

  • Rejestracja w urzędzie pracy. Należy zarejestrować się jako bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy.
  • Odpowiedni staż pracy. Należy mieć przepracowane co najmniej 365 dni w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed rejestracją w urzędzie pracy, za które odprowadzane były składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Warto pamiętać o tym, że wymiar etatu nie ma w tym wypadku znaczenia. Istotna jest wysokość wynagrodzenia, które musi być wynosić co najmniej tyle, ile wynagrodzenie minimalne.
  • Brak innych źródeł dochodu. Nie można osiągać dochodów przekraczających określony limit.

Warto pamiętać, że w przypadku ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych praca na etacie nie jest jedynym przypadkiem, który uprawnia do prawa do zasiłku. Dotyczy to również wykonywania pracy m.in. na podstawie umowy-zlecenia, umowy o pracę nakładczą, świadczenia usług na podstawie umowy agencyjnej czy wykonywania pracy w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, a także wykonywania pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej.

Jak długo można pobierać zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych można pobierać przez 180 lub 365 dni.

Przez 180 dni mogą pobierać go osoby, które mieszkają na obszarze powiatu, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju.

Przez 365 dni zasiłek mogą pobiegać osoby:

  • mieszkające na obszarze powiatu, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju,
  • mające powyżej 50. roku życia oraz posiadające co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku,
  • mające na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, których małżonek jest także osobą bezrobotną i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez osobę bezrobotną lub
  • samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat.