Ponowne przeliczenie emerytury. Kto może złożyć wniosek?

Emeryci mogą złożyć do ZUS-u wniosek o ponowne przeliczenie emerytury. Jest to możliwe na podstawie art. 108-113 ustawy z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Każda osoba, która posiada prawo do emerytury, ma prawo złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury, a ZUS nie może takiego wniosku odrzucić. Jednak tylko w niektórych przypadkach po przeliczeniu wysokość emerytury wzrasta. Jeśli natomiast po przeliczeniu wysokość emerytury będzie niższa niż przed nim, świadczenie nie ulega zmianie.

Kiedy warto złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury?

Reklama

Korzystne dla świadczeniobiorców ponowne przeliczenie emerytury ma miejsce w kilku sytuacjach. Po pierwsze – kiedy osoba pobierająca świadczenie dysponuje wcześniej nieprzedstawionymi dokumentami udowadniającymi okresy składkowe. Mogą one mieć wpływ na wysokość emerytury, a więc warto wówczas wystąpić do ZUS-u z wnioskiem o przeliczenie.

Reklama

Drugi przypadek, w którym ponowne przeliczenie emerytury może być korzystne, dotyczy pracujących świadczeniobiorców. Jeśli dana osoba, która przeszła na emeryturę, nadal pracuje lub jeszcze przez jakiś czas pracowała lub opłacała składki na ubezpieczenie społeczne, może wystąpić o ponowne przeliczenie emerytury.

Mogą to też uczynić kobiety, które przed 1999 rokiem nie pracowały z powodu wychowywania dzieci. Wówczas lata te – jednak nie więcej niż 6 – mogą zostać dodane do ich kapitału początkowego.

Osoby, które spełniają przynajmniej jeden z wyżej wymienionych warunków, mogą liczyć na korzystne przeliczenie emerytury. W wielu innych przypadkach po jego przeprowadzeniu wysokość emerytury się nie zmieni.

Jak złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury?

Ponowne przeliczenie emerytury jest możliwe po wypełnieniu i złożeniu formularza ERPO. Jest on dostępny w oddziałach ZUS-u oraz na stronie internetowej. Do wniosku muszą zostać załączone dokumenty które potwierdzą osiągane zarobki i okresy składkowe nieuwzględniane wcześniej przy wyliczaniu wysokości emerytury. Wniosek należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie ZUS-u lub wysłać pocztą.

Jak wyliczana jest wysokość emerytury?

Przy wyliczaniu wysokości emerytury brane pod uwagę są przede wszystkim dwa wskaźniki – zgromadzony przez daną osobę kapitał emerytalny oraz długość dalszego średniego trwania życia od czasu przejścia na emeryturę, która pochodzi z tablic publikowanych co roku przez Główny Urząd Statystyczny i liczona jest w miesiącach. Aby wyliczyć wysokość świadczenia dzieli się wspomniany kapitał emerytalny przez czas dalszego średniego trwania życia.

Im wyższy kapitał zgromadziła dana osoba oraz im w późniejszym wieku przechodzi na emeryturę, tym jej świadczenie będzie wyższe. Wynika to z faktu, że wraz z wiekiem spada prognozowana długość dalszego trwania życia. Z tego powodu zgromadzony kapitał emerytalny dzielony jest przez mniejszą liczbę miesięcy.