Kryteria do ustalania minimalnego wynagrodzenia od listopada 2024 roku

Jak możemy przeczytać w odpowiedzi na interpelację nr 1677 w sprawie w sprawie przewidywanych na lata 2024–2027 podwyżek płacy minimalnej w kontekście bezpieczeństwa finansowego Polaków udzielonej przez ministrę rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, Polska musi do 15 listopada 2024 roku wdrożyć przepisy dyrektywy unijnej w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej.

Według słów ministry obecnie trwają prace, które mają pozwolić na wypracowanie rozwiązań pozwalających na wdrożenie unijnych przepisów w naszym porządku prawnym.

Reklama
Reklama

Jak wskazuje Dziemianowicz-Bąk, przy ustalaniu bądź aktualizacji minimalnego wynagrodzeniatrzeba będzie wziąć pod uwagę 4 obowiązkowe kryteria, takie jak:

  • siła nabywcza ustawowych wynagrodzeń minimalnych z uwzględnieniem kosztów utrzymania;
  • ogólny poziom wynagrodzeń i ich rozkładu;
  • stopy wzrostu wynagrodzeń;
  • długoterminowe krajowe poziomy produktywności i ich zmiany.

"Państwa członkowskie będą zobowiązane do dokonywania oceny adekwatności minimalnego wynagrodzenia. W tym celu państwa członkowskie będą musiały wybrać co najmniej jedną orientacyjną wartość referencyjną na poziomie międzynarodowym lub na poziomie krajowym (np. 60 proc. mediany wynagrodzeń brutto i 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia brutto)" – pisze ministra.

Ponadto przewidywane jest w dyrektywie zaangażowanie partnerów społecznych w proces ustalania i aktualizowania minimalnych wynagrodzeń – należy zapewnić im dobrowolny udział w rozmowach podczas całego procesu decyzyjnego.

Pensja minimalna po nowemu. Eksperci są sceptyczni

Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w swojej wypowiedzi dla serwisu Interia Biznes zauważa, że jeżeli nie będą dostępne dane dotyczące struktury osób zarabiających minimalne wynagrodzenie, takie jak wiek, zawód czy płeć, to zapewnienie adekwatnego poziomu tej pensji będzie trudne. Ponadto według eksperta konieczne jest stworzenie takich narzędzi, które pozwolą na gromadzenie danych statystycznych. Dzisiaj brakuje w Polsce takich danych – nie mamy między innymi informacji o tym, jak wygląda mediana wynagrodzeń w firmach zatrudniających mniej niż 10 osób.

Kusiak podkreśla, że wdrożenie do polskiego porządku prawnego unijnej dyrektywy będzie jednoznaczne z naciskiem na promocję układów zbiorowych pracy.

"Obecnie taką formę dialogu stosuje się w przypadku 14 proc. zatrudnionych w Polsce, a unijne zalecenia mówią o progu nawet 80 proc." – podaje Interia Biznes.

Minimalna pensja w Polsce 2024

Przypomnijmy, że aktualnie wysokość minimalnego wynagrodzenia jest negocjowana każdego roku w ramach Rady Dialogu Społecznego, a jeśli nie zostanie osiągnięte porozumienie, to najniższą krajową pensję ustala Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. Ma na to czas do 15 września danego roku.

"Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę jest ustalana z uwzględnieniem występujących w danym okresie uwarunkowań społeczno–gospodarczych, w tym prognozowanych i faktycznych wielkości makroekonomicznych, jak np. prognozowany wskaźnik cen, tj. średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty do opracowania projektu ustawy budżetowej" – pisze Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w odpowiedzi na interpelację poselską nr 1677.

Jeżeli wskaźnik cen prognozowany na następny rok ma wysokość co najmniej 105 proc., to minimalne wynagrodzenie zmieniane jest dwukrotnie – w styczniu praz w lipcu. Gdy wskaźnik wynosi mniej niż 105 proc., wówczas minimalne wynagrodzenie ustalane jest na cały rok od 1 stycznia.

W 2024 roku od 1 stycznia minimalne wynagrodzenie wynosi 4242 zł brutto, a od 1 lipca 2024 roku wyniesie ono 4300 zł brutto.