Zwrot podatku dla emerytów – z jakiego tytułu?

Zwroty przysługują m.in. z tytułu podatków od dodatkowych świadczeń emerytalnych, czyli 13. i 14. emerytury. Kwota trzynastej emerytury jest jednakowa dla wszystkich – w 2023 wynosiła 1588,44 zł brutto, a w 2024 roku (po waloryzacji) wynosi 1780,96 zł brutto. Kwota czternastej emerytury jest zależna od dochodu i przewidziana dla osób otrzymujących do 2900 zł brutto miesięcznie. W 2023 roku maksymalna kwota "czternastki" wynosiła 2650 zł brutto. Od obydwu świadczeń dodatkowych odliczane jest 9 proc. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz podatek dochodowy 12 proc.

Których grup emerytów dotyczy zwrot?

Reklama

Zwroty za zaliczki od 13. i 14. emerytury dotyczą emerytów i rencistów, dla których to świadczenie jest jedynym źródłem dochodu. Ta grupa seniorów jest automatycznie rozliczana przez Urząd Skarbowy. Automatycznie odbywa się również wypłata należnego zwrotu podatku (z tytułu zaliczek za 13. i 14. emeryturę) – należne kwoty urząd wypłacał już w połowie lutego 2024. Wyższe kwoty zwrotów podatkowych otrzymają m.in. seniorzy pracujący i korzystający z ulg oraz odliczeń.

Reklama

Jakie kwoty zwrotów?

Zwroty z tytułu zaliczek na podatek od trzynastej i czternastej emerytury nie otrzymają seniorzy pobierający emerytury lub renty w wysokości 2500 zł brutto (i wyżej). Najwyższy zwrot podatku – kwota 413 zł – przysługuje osobom pobierającym emerytury w wysokości 2100 zł. Inne, przykładowe kwoty zwrotów (łącznie za 13. i 14. emeryturę) dla emerytur w wysokości:

 • 1000 zł – 149 zł zwrotu,
 • 1500 zł – 269 zł zwrotu,
 • 2000 zł – 389 zł zwrotu,
 • 2400 zł – 120 zł zwrotu.

Komu przysługuje 13. i 14. emerytura?

Do pobierania 13. emerytury uprawnione są osoby, które na dzień 31 marca (w roku, w którym świadczenie jest wypłacane) mają prawo do:

 • emerytury – w tym także emerytury pomostowej, częściowej lub kapitałowej,
 • renty szkoleniowej, socjalnej lub rodzinnej,
 • renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
 • świadczenia, które przysługuje cywilnym, niewidomym ofiarom działań wojennych,
 • świadczenia i zasiłku przedemerytalnego,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

"Trzynastka" nie będzie przysługiwać osobom, które na dzień 31 marca mają zawieszone prawo do świadczenia. Kwota 13. emerytury jest stała i odpowiada wysokości minimalnej emerytury w danym roku.

14. emerytura jest przyznawana według kryterium dochodowego osobom które jednocześnie mają prawo do świadczeń (emerytury, renty) i otrzymują je w wysokości do 2900 zł brutto miesięcznie.