Po osiągnięciu stu lat seniorzy mają możliwość otrzymywania regularnej emerytury honorowej. Co istotne, to świadczenie przysługuje każdej osobie po osiągnięciu tego wieku, niezależnie od innych świadczeń, takich jak renta czy emerytura. Wymogiem jest posiadanie polskiego obywatelstwa, a miejsce zamieszkania seniora nie ma znaczenia. Finansowanie tego specjalnego świadczenia pochodzi z budżetu państwa i nie podlega waloryzacji. Emerytura honorowa jest wypłacana od przeszło 50 lat, dokładnie od 1972 roku.

Reklama

Wysokość emerytury honorowej

Wysokość emerytury honorowej jest korygowana raz na rok, co 12 miesięcy. Ustalona suma obowiązuje od 1 marca do końca lutego kolejnego roku. Po przyznaniu świadczenia, kwota ta pozostaje stała i nie ulega zmianie, a więc będzie wypłacana w niezmienionej wysokości aż do zakończenia życia beneficjenta. Dlatego też nie każdy otrzymuje taką samą kwotę dodatku. Jego wysokość zależy od kwoty bazowej ustalonej na dzień setnych urodzin beneficjenta (kwota bazowa zależy od stopy bazowej, czyli 100 proc. średniego wynagrodzenia za poprzedni rok pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne).

Reklama

Emerytura honorowa w 2024 roku

Seniorzy, którzy osiągnęli wiek stu lat, otrzymują emeryturę honorową o różnej wysokości, zależnej od roku obchodzenia setnych urodzin. W ostatnich czterech latach można zaobserwować wzrost tej kwoty, wynikający z rosnącego przeciętnego wynagrodzenia. Od 1 marca 2024 roku emerytura honorowa wynosi 6246,13 zł brutto miesięcznie, co stanowi wzrost o 705,88 zł w porównaniu z poprzednim rokiem. Kwotę tę otrzymają osoby, które skończą sto lat w czasie od 1 marca 2024 roku do 28 lutego 2025 roku.

Od 2019 roku kwota świadczenia ulegała następującym zmianom:

  • 1.03.2019 – 29.02.2020 – 3731,13 zł brutto,
  • 1.03.2020 – 28.02.2021 – 4294,67 zł brutto,
  • 1.03.2021 – 28.02.2022 – 4512,41 zł brutto,
  • 1.03.2022 – 28.02.2023 – 4994,79 zł brutto,
  • 1.03.2023 – 29.02.2024 – 5540,25 zł brutto,
  • 1.03.2024 – 28.02.2025 – 6246,13 zł brutto.

Warto zaznaczyć, że emerytura honorowa nie podlega waloryzacji, dlatego raz ustalona kwota pozostaje niezmieniona.

Kto wypłaca emeryturę honorową?

W Polsce istnieje kilka instytucji uprawnionych do wypłaty emerytury honorowej dla osób obchodzących 100. urodziny. Są to:

  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS),
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS),
  • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW),
  • Ministerstwo Obrony Narodowej (MON).

Emerytura honorowa - warunki

Osoby pobierające emeryturę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (MSW) lub Ministerstwa Obrony Narodowej (MON) automatycznie otrzymują dodatek dla najstarszych seniorów. Nie muszą składać dodatkowych wniosków.

Kto musi składać wniosek o emeryturę honorową?

Wniosek o emeryturę honorową jest konieczny tylko w przypadku tych osób, które nie miały żadnej aktywności zawodowej przez całe życie i nie pobierają renty ani emerytury. Dzieje się tak dlatego, że tacy seniorzy nie są zarejestrowani w systemie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), co uniemożliwia im automatyczne przyznanie tego świadczenia.

W celu złożenia wniosku należy załączyć dokument potwierdzający wiek, na przykład akt urodzenia. Taka sytuacja najczęściej dotyczy kobiet, które poświęcały się opiece nad domem i dziećmi przez całe życie i dlatego nie podejmowały pracy zawodowej.

Emerytura honorowa z KRUS

Osoby, które pobierają emerytury z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), otrzymują świadczenie honorowe na tych samych zasadach co stulatkowie korzystający z emerytury z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). W tym przypadku również nie jest wymagane składanie dodatkowych wniosków. Warto zaznaczyć, że KRUS przyznaje dodatkowe świadczenia dla najstarszych seniorów wyłącznie osobom pobierającym emerytury lub renty rolnicze.

Emerytura honorowa z MSW i MON

Emeryturę honorową otrzymują seniorzy mundurowi razem z przysługującym im wojskowym świadczeniem emerytalno-rentowym.