Świadczenie 400 plus / żłobkowe – czym jest?

Świadczenie zwane 400 plus lub żłobkowe polega na dofinansowaniu pobytu dziecka w żłobku, u opiekuna dziennego lub w klubie dziecięcym. Rodzice mogą pobierać je nie dłużej niż do momentu ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko skończyło 4. rok życia.

Ile wynosi świadczenie żłobkowe?

Reklama

Choć sama nazwa – 400 plus – wskazuje, że sumą tego dofinansowania pobytu w żłobku jest 400 zł, to jednak warto dodać, że stanowi ono nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców za uczęszczanie ich dziecka do żłobka. Bierze się w tym przypadku pod uwagę opłatę za miesiąc korzystania z usług placówki, uwzględniając także wszystkie zniżki, z których korzystają rodzice, jednak bez wliczania opłat za wyżywienie.

Reklama

Jeżeli rodzice dziecka są rozwiedzeni i sąd orzekł opiekę naprzemienną, wówczas świadczenie żłobkowe dzielone jest na każdego rodzica, a tym samym wynosi dla nich po 200 zł.

Jakie jest kryterium dochodowe świadczenia 400 plus?

Aby otrzymać świadczenie 400 plus, nie trzeba spełniać żadnego kryterium dochodowego.

Żłobkowe a inne świadczenia

W przypadku pobierania świadczenia wychowawczego (czyli 800 plus), można bez problemu łączyć je z dofinansowaniem żłobka 400 plus.

Jednak świadczenia żłobkowego nie otrzyma rodzic, który pobiera na dziecko rodzinny kapitał opiekuńczy. W tym przypadku rodzice muszą wybrać, czy chcą otrzymywać rodzinny kapitał opiekuńczy, czy dofinansowanie żłobka.

Komu przysługuje świadczenie 400 plus?

Żłobkowe, czyli dofinansowanie pobytu w żłobku, przysługuje w przypadku, gdy:

  • dziecko chodzi o żłobka, klubu dziecięcego lub rodzice decydują się na korzystanie z usług opiekuna dziennego;
  • osoba starająca się o świadczenie jest rodzicem dziecka, opiekunem prawnym lub sobą, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem (czyli na przykład jest rodzicem zastępczym);
  • na dziecko rodzic nie otrzymuje rodzinnego kapitału opiekuńczego.

Rodzic może pobierać świadczenie 400 plus na pobyt w żłobku, klubie dziecięcym lub korzystanie z usług opiekuna dziennego, na dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie, pierwsze w rodzinie, jeżeli na kolejne dziecko otrzymuje się rodzinny kapitał opiekuńczy lub też na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, które ma mniej niż 12 miesięcy albo więcej niż 35 miesięcy i na które Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał rodzinny kapitał opiekuńczy, a rodzic pobrał go w łącznej przysługującej mu wysokości.

Gdzie składać wniosek o żłobkowe?

Wnioski o dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku można składać jedynie przez internet. Są to druki DZ-R, DZ-O oraz DZ-D. Złożyć je można przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Wniosek DZ-R w przypadku rodziców posiadających PESEL można też składać przez aplikację mZUS, poral Emp@tia raz bankowość elektroniczną.

Wniosek o 400 plus można złożyć najwcześniej w dniu, w którym dziecko zaczyna chodzić do żłobka, klubu dziecięcego lub rozpoczyna się korzystanie z usług opieki dziennej. W przypadku składania wniosku w ciągu 2 miesięcy od tego dnia, wówczas ZUS przyznaje żłobkowe od momentu, w który dziecko rozpoczęło przebywanie w tych miejscach. Z kolei jeżeli wniosek zostanie złożony później, dofinansowanie przyznawane jest od miesiąca, w którym to złożenie miało miejsce.

ZUS przesyła informację o przyznaniu świadczenia na profil PUE-ZUS wnioskodawcy i na podany we wniosku adres e-mail.