Subkonto w ZUS i konto w OFE a wspólność majątkowa

O ile małżonkowie nie postanowią inaczej, w momencie zawierania małżeństwa z mocy ustawy powstaje między nimi wspólność majątkowa. Obejmuje ona np. dochody z pracy czy innej działalności zarobkowej oraz nabyty majątek. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że do majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową zalicza się również środki zgromadzone przez małżonków na subkontach w ZUS i oraz, jeśli je posiadają - w OFE. W przypadku rozwodu czy unieważnienia małżeństwa podlegają one podziałowi, podobnie jak reszta majątku.

Nie dotyczy to jednak wszystkich środków. Chodzi wyłącznie o te, które małżonkowie zgromadzili w czasie trwania wspólności majątkowej. Trzeba też podkreślić, że w przypadku ZUS-u chodzi tylko o pieniądze z subkonta. Na subkonto przekazywane jest 7,3 proc. składki lub 4,38 proc. - jeśli właściciel jest członkiem OFE. W tym drugim scenariuszu do OFE trafia 2,92 proc.).

Reklama

Dzielisz majątek po rozwodzie? Nie zapomnij o składkach emerytalnych

Reklama

Byli małżonkowie mogą podzielić posiadany majątek bez udziału sądu, zawierając ugodę. Najlepiej zrobić to w formie aktu notarialnego. Drugą opcją jest zwrócenie się do sądu z wnioskiem o podział majątku wspólnego. We wniosku należy zawrzeć m.in. informację o tym, co zdaniem wnioskodawcy wchodzi w skład tego majątku oraz proponowany sposób jego podziału.

Prawnicy specjalizujący się w prowadzeniu tego typu postępowań wskazują, że zdarza się, że przy podziale wspólnego majątku byli małżonkowie zapominają o funduszach zgromadzonych na kontach w ZUS i OFE. Profesjonalny pełnomocnik powinien o tym przypomnieć. Jeżeli jednak ktoś występuje przed sądem samodzielnie, nie ma gwarancji, że w ramach podziału sąd uwzględni środki z ZUS-u i OFE. Zwłaszcza, jeśli nie będzie ich we wniosku.

"Sądy nie występują z urzędu po takie informacje do odpowiednich instytucji (ZUS, fundusze emerytalne). Podobnie sytuacja wygląda w przypadku dokonywania podziału majątku przed notariuszem. W praktyce ww. środki nie zawsze podlegają podziałowi" – przypomniał jakiś czas temu "Dziennik Gazeta Prawna". Jeśli po rozwodzie byli małżonkowie nie zadbają o podział środków z subkonta w ZUS i z konta w OFE istnieje jeszcze możliwość wystąpienia o tzw. podział uzupełniający.

Podział środków z ZUS-u i OFE po rozwodzie – czy małżonkowie dostaną gotówkę?

Co do zasady podział środków zgromadzonych przez małżonków w ramach tzw. II filaru emerytalnego (czyli właśnie na subkoncie w ZUS i ewentualnie na koncie w OFE) nie oznacza, że są one wypłacane. Zarówno państwowy ubezpieczyciel, jak i prywatny fundusz emerytalny dokonują po prostu transferów między kontami. Jeżeli któryś z małżonków takiego konta nie posiada – zostaje ono utworzone. Warto też pamiętać, że do wspólnego majątku zalicza się również środku gromadzone przez małżonków w ramach tzw. III filaru emerytalnego, który jest dobrowolny. W ramach trzeciego filaru możemy odkładać pieniądze na emeryturę w ramach:

  • Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE),
  • Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE),
  • Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK),
  • Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE).