Przez pierwszy rok funkcjonowania renty wdowiej świadczenia z tego tytułu będą niskie (obliczane według wskaźnika 15% i 20% zamiast 50% - przykład na końcu artykułu). Zwiększyć wartość świadczeń dla wdowy może wypłata gwarantowana (średnio około 30 000 zł) z kapitału emerytalnego zmarłego męża (te same zasady dotyczą wdowców korzystających z kapitału emerytalnego zmarłej żony).

Reklama

Polecamy także artykuły:

Renta wdowia: Nie ma wskaźnika 50%. Jest 42,5% emerytury zmarłego współmałżonka [przykład, obliczenia]

Renta wdowia: Miało być 12 wypłat x 1250 zł. Będzie 6 wypłat x 350 zł i 6 wypłat x 500 zł [Obliczenia]

Udział wdowy w emeryturze zmarłego męża (wypłata gwarantowana)

Reklama

Osoba, która otrzyma rentę wdowią może też złożyć wniosek do ZUS o wypłatę jednorazową. Na dziś (projekt ustawy może zostać w ostatniej chwili zmieniony w Sejmie) można jednocześnie pozyskać prawo do:

 • renty wdowiej i
 • wypłaty gwarantowanej.

Wypłata gwarantowana to jednorazowe świadczenie pieniężne, które może być wypłacone po śmierci osobom uposażonym. Używamy słowa "może" bo ZUS nie wypłaci tego świadczenia bez wniosku. Jeśli zmarły miał subkonto w ZUS i nabył prawo do emerytury z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego (65 lat) albo do dnia poprzedzającego osiągnięcie tego wieku miał ustalone prawo do okresowej emerytury kapitałowej, to mógł za życia wskazać imiennie jedną lub kilka osób jako osoby uposażone, na rzecz których wypłacone będzie po jego śmierci jednorazowe świadczenie pieniężne.

Wypłatę gwarantowaną można otrzymać tylko w okresie trzech lat od momentu wypłaty pierwszej emerytury docelowej.Po 3 latach pobierania emerytury – wypłata gwarantowana nie będzie już wypłacana.

Polecamy artykuł: Kodeks pracy: W 2026 r. rząd zmieni odprawy, urlopy, okresy wypowiedzenia. Pracownicy liczyli na 2025 r.

Wypłata gwarantowana wartość jednorazowej wypłaty na rzecz wdowy albo wdowca

Wartość subkonta zmarłego - [liczba miesięcy pobierania przez zmarłego emerytury x 1/37 wartości subkonta]

WAŻNE! Nie ma podatku od spadku i darowizn, ale jest zryczałtowany podatek dochodowy zabierający wdowie/wdowcowi (innej osobie upoważnionej) aż 19% (dlaczego aż tyle - bo obniżka w ostatnich latach PIT do 12% dotyczy podatku PIT ogólnego (skala podatkowa), a nie podatków PIT ryczałtowych).

Wypłata renty wdowiej według wskaźników 15% i 20% (przykład obliczeń)

Etap 1.6 miesięcy wypłata w wysokości 15% od 2500 zł. Wdowa zamiast wypłaty 1250 zł (50% od 2500 zł) otrzyma wypłatę w wysokości 375 zł miesięcznie (15% od 2500 zł brutto). W każdym miesiącu wdowa straci 875 zł. Przez 6 miesięcy jej strata wynosi 5250,00 zł.

Etap 2.6 miesięcy wypłata w wysokości 20% od 2500 zł. Wdowa zamiast wypłaty 1250 zł (50% od 2500 zł), otrzyma wypłatę 500 zł (20% od 2500 zł). Jej strata wynosi 4500 zł (za każdy miesiąc mniej o .

Łącznie za etap 1 i etap 2 jej strata wynosi 4500 zł + 5250 zł = 9 750 zł

Etap 3 – po roku renta wdowia jest wypłacana w jej rzeczywistej wartości 50% świadczenia zmarłego, czyli w przykładzie 1250 zł.

Renta wdowia (przełom 2024 i 2025 r.)

Renta wdowia miała w pierwszych wersjach projektu dwa warianty (według wyboru)

Wariant 1. Renta rodzinna powiększona o:

 • 50% emerytury,
 • 50% emerytury rolniczej,
 • 50% emerytury wojskowej,
 • 50% emerytury policyjnej,
 • 50% świadczenia przedemerytalnego,
 • 50% nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • 50% renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • 50% wojskowej renty inwalidzkiej,
 • 50% policyjnej renty inwalidzkiej

Wariant 2. 50% renty rodzinnej powiększone o:

 • 100 % emerytury,
 • 100 % emerytury rolniczej,
 • 100 % emerytury wojskowej,
 • 100 % emerytury policyjnej,
 • 100 % świadczenia przedemerytalnego,
 • 100 % nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • 100 % renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • 100 % wojskowej renty inwalidzkiej,
 • 100 % policyjnej renty inwalidzkiej.