Trzeba też przedstawić Poczcie Polskiej odpowiednie dokumenty. Dla ułatwienia Poczta Polska przygotowała zestawienie osób, którym przysługuje zwolnienie z abonamentu oraz wykaz dokumentów, które są niezbędne dla jego przyznania.

Reklama

Świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy

W 2024 r. te dwa świadczenia zwalniają z abonamentu RTV. Świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy. Musisz dostarczyć Poczcie dokumenty potwierdzające prawo do nich.

Zasada ogólna! Przekazujesz Poczcie Polskiej decyzję właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej albo decyzja jednostki organizacyjnej ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego.

Niepełnosprawność a zwolnienie z abonamentu RTV 2024 r.

Są zwolnione z abonamentu RTV w 2024 r. osoby, co do których orzeczono o:

a) zaliczeniu do I grupy inwalidów lub

Reklama

b) całkowitej niezdolności do pracy, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz.U.2022.504,1504,2461 t.j.) lub

c) znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2023.100,173,240 t.j.) lub

d) trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy z 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym
rolników (Dz.U.2023.208 t.j.).

Co jest potrzebne? Orzeczenie właściwego organu orzekającego, albo orzeczenie właściwej instancji sądu uchylające wcześniejszą decyzję organu orzekającego.

Zwolnienie z abonamentu RTV w 2024 r. dla osób w wieku 60 lat i więcej

Zwolnione są osoby które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa GUS.

Co jest potrzebne? Dowód osobisty oraz decyzja jednostki organizacyjnej ZUS, albo innego organu emerytalno-rentowego o wysokości emerytury w danym roku.

Organami emerytalno-rentowymi oprócz ZUS są:

  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
  • Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA,
  • wojskowe biura emerytalne,
  • Biuro Emerytalne Służby Więziennej.

Zwolnienie z abonamentu RTV 2024 r. dla osób pobierających zasiłki

Zwolnienie dla osób, które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2023.185 t.j.).

Świadczeniami pieniężnymi są:
− zasiłek stały,
− zasiłek okresowy,
− zasiłek celowy lub specjalny zasiłek celowy,
− zasiłek lub pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
− pomoc dla rodzin zastępczych,
− pomoc na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki,
− świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
− wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przez sąd.Jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są:
− regionalne ośrodki polityki społecznej,
− powiatowe centra pomocy rodzinie,
− ośrodki pomocy społecznej,
− domy pomocy społecznej,
− placówki specjalistycznego poradnictwa,
− placówki opiekuńczo-wychowawcze,
− ośrodki wsparcia
− ośrodki interwencji kryzysowejCo jest potrzebne? Decyzja jednostki organizacyjnej pomocy społecznej o przyznaniu świadczenia pieniężnego.

Wykaz osób zwolnionych z abonamentu RTV

Wykaz publikujemy w poniższej tabeli [PDF do ściągnięcia]