Resort rodziny poinformował w komunikacie prasowym, że w środę (19 czerwca) Rada Ministrów zaakceptowała, opracowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, programy dotyczące przyznawania od lipca dodatkowych 1000 zł brutto miesięcznie pracownikom, którzy codziennie poprzez swoją ciężką pracę wspierają inne osoby, opiekują się dziećmi oraz wspierają seniorów i potrzebujących.

Reklama

Dla kogo 1000 zł do pensji?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomina, że środki finansowe będą przeznaczone dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz w placówkach wspierających rodziny i system pieczy zastępczej. Dodatkowo pieniądze otrzymają osoby zatrudnione w instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 prowadzonych przez samorządy, oraz prowadzący rodzinne domy dziecka, oraz zawodowi rodzice zastępczy. Przewidywany budżet Programu na lata 2024-2027 wynosi 2,08 miliarda złotych.

Reklama

Cztery nowe programy

Rada Ministrów przyjęła uchwały dotyczące wprowadzenia czterech programów na okres od 2024 do 2027 roku:

 • Program dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej poprzez dodatek motywacyjny.
 • Program dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027.
 • Program dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027.
 • Program dofinansowania wynagrodzeń oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024–2027.

Kto otrzyma dodatki do pensji?

Dodatkowe świadczenia otrzymają pracownicy zatrudnieni w:

 • jednostkach pomocy społecznej,
 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • powiatowych centrach pomocy rodzinie,
 • centrach usług społecznych,
 • domach pomocy społecznej,
 • placówkach specjalistycznego poradnictwa rodzinnego,
 • ośrodkach interwencji kryzysowej,
 • ośrodkach wsparcia, w tym ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • dziennych domach pomocy,
 • domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
 • schroniskach dla osób bezdomnych,
 • schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz w klubach samopomocy.

Dodatki będą również przysługiwać osobom pracującym w:

 • systemie pieczy zastępczej i wspierania rodziny,
 • asystentach rodziny,
 • koordynatorach rodzinnej pieczy zastępczej,
 • pracownikach placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • osobach zatrudnionych do pomocy w rodzinach zastępczych,
 • zawodowych i rodzinnych domach dziecka na podstawie umowy o pracę,
 • pracownikach regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,
 • pracownikach interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych,
 • pracownikach placówek wsparcia dziennego,
 • oraz pracownikach instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech prowadzonych przez samorządy, takich jak żłobki, kluby dziecięce oraz opiekunowie dzienni.