Ulga dla pracujących seniorów dotyczy kobiet, które ukończyły 60 lat i mężczyzn po 65. roku życia. Osoby w wieku emerytalnym są zwolnione z podatku dochodowego do wysokości 85 528 zł rocznie (pierwszy próg podatkowy). Jeżeli dochody seniora przekroczą ten limit ulgi, do nadwyżki dochodów zastosowana zostanie kwota wolna w wysokości 30 tys. zł, obowiązująca w skali podatkowej.

Reklama

Ulga zwalniająca z podatku dotyczy zarówno seniorów, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, ale nie mają jeszcze ustalonego prawa do emerytury lub renty rodzinnej, jak i tych, którzy mają ustalone prawo do tych świadczeń, lecz ich nie pobierają. Z ulgi nie mogą skorzystać osoby, które po ukończeniu 60/65 lat pobierają emeryturę i jednocześnie dorabiają.

Na czym polega ulga dla seniorów?

Ulga dla seniorów polega na zwolnieniu od podatku dochodowego przychodów, maksymalnie do kwoty 85.528 zł, osiągniętych przez seniora z:

 • pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),
 • podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą,
 • właścicielem (posiadaczem) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającym w jego imieniu zarządcą albo administratorem, jeśli wykonujesz te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością,
 • przedsiębiorstwem w spadku, z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze,
 • działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej, podatkiem liniowym, 5% stawką (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • zasiłku macierzyńskiego,
Reklama

pod warunkiem że z tytułu uzyskania tych przychodów senior podlega ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Jakie przychody obejmuje ulga dla seniorów?

Ulga dotyczy dochodów pochodzących z różnych źródeł, takich jak:

 • stosunek służbowy,
 • stosunek pracy,
 • praca nakładcza,
 • spółdzielczy stosunek pracy,
 • umowa zlecenie zgodna z definicją w art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • zasiłek macierzyński,
 • działalność gospodarcza poza rolnictwem opodatkowanej według skali podatkowej, 19% podatkiem liniowym lub 5% stawką podatku (tzw. Ulga IP Box), lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, pod warunkiem że podatnik jest objęty ubezpieczeniami społecznymi zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych.

Kto może skorzystać w ulgi dla seniorów w 2024?

Z ulgi dla seniorów mogą skorzystać kobiety powyżej 60. roku życia lub mężczyźni powyżej 65. roku życia, którzy, pomimo nabycia uprawnienia, nie otrzymują:

 • emerytury ani renty rodzinnej z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS),
 • emerytury ani renty rodzinnej z systemów ubezpieczeń mundurowych,
 • emerytury ani renty rodzinnej z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS),
 • świadczeń pieniężnych związanych ze zwolnieniem ze służby stałej funkcjonariusza służb mundurowych oraz żołnierzy,
 • uposażenia przysługującego sędziemu na emeryturze lub uposażenia rodzinnego,
 • świadczenia pieniężnego dla członków rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w
 • związku ze służbą lub podejmowaniem czynności ratowania życia, zdrowia lub mienia poza służbą.

Jakich przychodów nie obejmuje ulga dla seniorów?

Ulga nie obejmuje między innymi przychodów pochodzących:

 • z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem zasiłku macierzyńskiego (czyli nie obejmuje np. zasiłków chorobowych),
 • z umów o dzieło,
 • z praw autorskich (z wyjątkiem tych uzyskanych w ramach umowy o pracę),
 • podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • zwolnionych od podatku dochodowego (innych niż zwolnione na podstawie ulgi dla pracujących seniorów, np. diety i inne świadczenia z tytułu podróży służbowej, zapomogi otrzymanej w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych lub długotrwałej choroby wypłaconej z ZFŚS),
 • od których poboru podatku zaniechano na mocy rozporządzenia.

Ulga dla seniorów: jak i gdzie złożyć oświadczenie?

Aby skorzystać z preferencji podatkowej, seniorzy pracujący na umowę o pracę lub umowę zlecenie muszą złożyć odpowiednie oświadczenie do swojego pracodawcy, lub zleceniodawcy. Ulga może być zastosowana już w trakcie roku, ale ostatecznego rozliczenia dokonuje się w zeznaniu rocznym. Aby skorzystać z ulgi w trakcie roku, należy złożyć stosowne oświadczenie na nowym formularzu PIT-2. Jeżeli oświadczenie spełnia wszystkie wymogi, pracodawca lub zleceniodawca zastosuje zwolnienie najpóźniej od następnego miesiąca po złożeniu oświadczenia. Ważne jest także poinformowanie pracodawcy lub zleceniodawcy, jeśli zacznie się pobierać emeryturę lub rentę rodzinną. Po otrzymaniu takiej informacji pracodawca lub zleceniodawca przestanie stosować ulgę najpóźniej od następnego miesiąca.

Jak rozliczyć ulgę dla seniorów?

Ulga dla seniorów rozliczana jest automatycznie przez Urząd Skarbowy. Oznacza to, że seniorzy nie muszą składać żadnych dodatkowych deklaracji, aby z niej skorzystać. Informacje o uldze znajdą się w rocznym rozliczeniu PIT.