Nowelizacja Kodeksu pracy w sprawie szkodliwych substancji

29 czerwca 2024 roku wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, która dotyczy ochrony pracowników przed substancjami reprotoksycznymi. Zostaną one dodane do aktualnych regulacji związanych z czynnikami rakotwórczymi oraz mutagenami.

Czym są substancje reprotoksyczne?

Reklama

Substancje reprotoksyczne działają szkodliwie między innymi na płodność i funkcje seksualne. Narażenie na kontakt z nimi może być niebezpieczne – skutki mogą być poważne i wpłynąć negatywnie na zdrowie pracowników oraz ich dzieci.

Kodeks pracy a substancje reprotoksyczne

Aktualnie w Kodeksie pracy zawarte są regulacje związane z ochroną przed czynnikami rakotwórczymi i mutagennymi. Od 29 czerwca tego roku obejmą one także substancje chemiczne, mieszaniny, czynniki i procesy technologiczne o działaniu reprotoksycznym. Pracują z nimi między innymi osoby zatrudnione w przemyśle farmaceutycznym. Nowe przepisy art.. 222 Kodeksu pracy mają zobowiązać pracodawców do podjęcia działań związanych z ochroną zdrowia pracowników i poprawy warunków prac wykonywanej z narażeniem na czynniki reprotoksyczne.

Jak wskazuje portal Rynek Zdrowia, substancje reprotoksyczne to między innymi bisfenol A, etoksyetanol, estry kwasu ftalowego, nitrobenzen, toluen, styren, tlenek węgla oraz niektóre metale. Z racji potencjalnego wpływu, jaki mogą mieć one na zdrowie pracowników oraz ich potomstwa, konieczna jest ochrona przed nimi.

Ochrona przed czynnikami reprotoksycznymi w Kodeksie pracy

Reklama

W nowym brzmieniu art. 222 Kodeksu pracy traktuje o tym, że w przypadku, gdy pracodawca zatrudnia pracowników, którzy pracować będzie w warunkach narażenia na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym, mutagennym lub reprotoksycznym, musi zastąpić te substancje, mieszaniny lub procesy technologiczne innymi dostępnymi środkami mniej szkodliwymi dla zdrowia, które zmniejszają poziom narażenia.

Ponadto obowiązkiem pracodawcy jest także rejestrowanie wszystkich prac wykonywanych w kontakcie z substancjami chemicznymi, mieszaninami i czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym, mutagennym lub reprotoksycznym, które będą znajdowały się w wykazie zawartym w rozporządzeniu ministra zdrowia. Konieczne jest także prowadzenie rejestru pracowników zatrudnionych przy takich pracach.

Cel nowelizacji Kodeksu pracy

Zmiany w Kodeksie pracy mają umożliwić wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/431 z dnia 9 marca 2022 roku zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy.