Renta socjalna to wsparcie finansowe dla osób, które ze względu na swoje zdrowie nie są w stanie podjąć pracy. Jest przyznawana oraz wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Kto może ubiegać się o rentę socjalną?

Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, renta socjalna może być przyznana osobom dorosłym (lub kobietom, które ukończyły 16 lat i wyszły za mąż). Osoba, która ma prawo do renty socjalnej - stałej lub okresowej, musi spełniać następujące warunki:

Reklama
 • być pełnoletnia oraz być całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które wystąpiło przed ukończeniem 18. roku życia,
 • w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej przed ukończeniem 25. roku życia,
 • lub w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Kto nie może otrzymać renty socjalnej?

Osoba uprawniona do renty socjalnej nie może otrzymywać:

 • emerytury,
 • uposażenia w stanie spoczynku,
 • renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • renty inwalidzkiej lub świadczenia rentowego z instytucji zagranicznych,
 • renty strukturalnej,
 • zasiłku przedemerytalnego,
 • świadczenia przedemerytalnego,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Renta socjalna nie będzie przyznana osobie, która jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 5 ha przeliczeniowych. Podobnie, osoba będąca współwłaścicielem nieruchomości rolnych nie będzie uprawniona do renty socjalnej, jeśli jej udział w nieruchomości przekracza 5 ha przeliczeniowych. Dodatkowo renta socjalna nie jest przyznawana za okres tymczasowego aresztowania ani odbywania kary pozbawienia wolności, chyba że osoba odbywa karę w systemie dozoru elektronicznego.

Kwota renty socjalnej 2024

Renta socjalna jest finansowana w pełni z budżetu państwa. Jej wysokość wynosi równowartość 100% minimalnej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Od 1 marca 2024 roku renta socjalna wynosi 1780,96 zł brutto, co przekłada się na kwotę netto w wysokości 1620,67 zł po odjęciu składek ZUS i podatku.

Dorabianie do renty socjalnej

Osoba pobierająca rentę socjalną może pracować dodatkowo, pod warunkiem że jej dochód nie przekroczy określonych limitów. Jeśli dochód osiągnięty w kwartale kalendarzowym jest:

 • niższy niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci rentę socjalną w pełnej wysokości,
 • wyższy od 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ale nie przekracza 130% tego wynagrodzenia, ZUS zmniejszy rentę socjalną o kwotę przekroczenia, nieprzekraczającą maksymalnego dopuszczalnego obniżenia (obowiązującego dla renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy),
 • wyższy niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ZUS zawiesi rentę socjalną.

W okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2024 roku przychód odpowiadający 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2024 roku wynosi 5703,20 zł, natomiast 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za ten sam kwartał wynosi 10591,60 zł.

Wniosek o rentę socjalną

Osoby starające się o rentę socjalną muszą dostarczyć do ZUS odpowiednie dokumenty, w tym wniosek o świadczenie, zaświadczenie potwierdzające okres nauki wydane przez szkołę lub uczelnię, zaświadczenie o stanie zdrowia (OL-9) oraz inne dokumenty medyczne potwierdzające ich stan zdrowia. W przypadku osób zatrudnionych konieczne będzie dostarczenie dokumentów od pracodawcy, takich jak zaświadczenie o zawarciu umowy o pracę, dochodzie oraz wywiad zawodowy. Ponadto wnioskodawca musi złożyć oświadczenie dotyczące posiadania lub współposiadania nieruchomości rolnej większej niż 5 hektarów. Dokumenty te można składać osobiście w ZUS lub za pośrednictwem upoważnionych osób trzecich.