Dodatek 1000 zł brutto miesięcznie. Skąd ta podwyżka?

Przepisy umożliwiające wypłacanie dodatków wymienionym grupom pracowników zostały już przyjęte przez parlament oraz podpisane przez prezydenta. Rząd musi jeszcze przyjąć odpowiednie uchwały wprowadzające programy dofinansowywania do wynagrodzeń tych grup. Rząd powinien zająć się nimi w najbliższym czasie – prace nad nimi zostały już wpisane do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.

Dlaczego zdecydowano się na wprowadzenie dodatków 1000 zł brutto dla pracowników pomocy społecznej, pieczy zastępczej itd.? Rząd tłumaczył, że cały sektor zmaga się dziś kilkoma ważnymi problemami. Osoby w nim zatrudnione otrzymują płacę minimalną, co m.in. skutkuje odpływem pracowników i problemami ze znalezieniem nowych. Podwyżka ma być sposobem na poprawienie tej sytuacji i większe docenienie osób pracujących w ważnych społecznie zawodach.

Reklama
Reklama

1 tys. zł miesięcznie od 1 lipca. Jakie działania musi jeszcze podjąć rząd?

Aby podwyżki dla pracowników pomocy społecznej, pieczy zastępczej itd. doszły do skutku, rząd musi jeszcze przyjąć cztery uchwały wprowadzające następujące programy:

 • programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego",
 • programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3",
 • programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej" ,
 • programu "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka".

Kto otrzyma dodatek 1000 zł brutto miesięcznie?

Dodatek 1000 zł brutto obejmie osoby pracujące w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej działających na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Ich lista obejmuje m.in.:

 • ośrodki pomocy społecznej,
 • powiatowe centra pomocy rodzinie,
 • centra usług społecznych,
 • domy pomocy społecznej,
 • placówki specjalistycznego poradnictwa rodzinnego,
 • ośrodki interwencji kryzysowej,
 • ośrodkach wsparcia, w tym ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • dzienne domach pomocy,
 • domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
 • schroniska dla osób bezdomnych,
 • schroniska dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
 • kluby samopomocy.

Wśród osób zatrudnionych w systemie pieczy zastępczej i wspierania rodziny podwyżkę otrzymają m.in. m.in. asystenci rodziny, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, osoby zatrudnione do pomocy w rodzinach zastępczych, zawodowych i rodzinnych domach dziecka na podstawie umowy o pracę, pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, pracownicy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych i placówek wsparcia dziennego.

Od 1 lipca pensje wyższe o 1000 zł brutto powinni też dostać pracownicy instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech prowadzonych przez samorządy. Mowa o osobach pracujących w żłobkach, klubach dziecięcych i pełniących funkcje dziennych opiekunów. Wyższe kwoty mają też trafić do pełniących funkcję rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka.