W Środę Senat głosował nad nowelizacją Kodeksu pracy dotyczącą ochrony pracowników przed substancjami reprotoksycznymi, które są szkodliwe m.in. dla płodności i funkcji seksualnych.

Wykaz substancji szkodliwych

Nowela ta rozszerza ich wykaz o substancje szkodliwe m.in. dla płodności i funkcji seksualnych. Chodzi m.in. o toluen, styren, etoksyetanol, nitrobenzen, tlenek węgla, bisfenol A, estry kwasu ftalowego i o niektóre metale. Sejm uchwalił ustawę na 12. posiedzeniu w dniu 23 maja 2024 r. Senatorowie we wtorek nie zgłosili poprawek do nowelizacji. Wcześniej, w poniedziałek senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej opowiedziała się jednogłośnie za przyjęciem noweli bez poprawek.

Reklama

Obowiązki pracodawców

Pracodawcy, których pracownicy mogą być narażeni na na substancje reprotoksyczne będą mieli obowiązek:

  • prowadzić rejestr pracowników narażonych na substancje reprotoksyczne;
  • zgłaszać do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Państwowej Inspekcji Pracy informacji o substancjach chemicznych, ich mieszaninach; czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu reprotoksycznym,
  • przeprowadzać dodatkowe badania stanu zdrowia pracowników;
  • stosować odpowiednie środki prewencji, w tym środki ochrony zbiorowej i indywidualnej.

Nowelizacja Kodeksu pracy wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/431 z dnia 9 marca 2022 r. zmieniającą dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy.