1000 zł dla pracowników w różnych jednostkach pomocy społecznej od 1 lipca 2024 r.

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Regulacja ma pozwolić na wypłatę dodatku w wysokości 1000 zł brutto wszystkim pracownikom opieki społecznej. Według rządowych szacunków rozwiązanie to obejmie ok. 190 tys. osób.

Reklama

Projekt przyjęty przez Radę Ministrów

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw umożliwi wprowadzenie rządowych programów dofinansowania wynagrodzeń oraz kosztów składek pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Programy rządowe mają też obejmować niektórych pracowników systemu pieczy zastępczej i wspierania rodziny oraz pracowników zatrudnionych w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez samorządy, a także dziennych opiekunów.

„Przedmiotowy projekt ustawy stanowi dodatkowo wyjście naprzeciw niedoborowi pracowników w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wynikających z niskiego poziomu wynagrodzeń w tych grupach zawodowych” – wskazano w ocenie skutków regulacji.

Dodatek motywacyjny dla pracowników

Jak wskazano w projekcie ustawy, dofinansowanie, które otrzymają samorządy będzie mogło być wypłacane w formie dodatku motywacyjnego dla pracowników. Dodatkowe środki nie będą stanowiły podstawy naliczania świadczeń, odszkodowań i innych wypłat wynikających z odrębnych przepisów, w tym dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród rocznych.

Premier Donald Tusk na konferencji prasowej wskazał, że ustawa zanim wjedzie w życie musi zostać przyjęta przez Sejm i podpisana przez prezydenta.

"Jak będziemy mieli w ręku podpisaną przez prezydenta ustawę, będziemy mogli wprowadzić w życie program. Na podstawie tego programu pracownice i pracownicy opieki społecznej, pomocy społecznej otrzymają dodatek (...) w wysokości 1000 zł brutto" – powiedział Tusk.

Reklama

Wypłaty od 1 lipca 2024 r.

Jak dodał, intencją rządu jest to, aby dodatek był wypłacany od 1 lipca 2024 r.

Premier doprecyzował, że dodatek będzie tak naprawdę podwyżką dla pracujących w: jednostkach pomocy społecznej, ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, w centrach usług społecznych, domach pomocy społecznej, placówkach specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach wsparcia, w tym ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dziennych domach pomocy, domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi czy w klubach samopomocy.

W projekcie określono też, że dofinansowanie do wynagrodzeń uzyskane z programu nie będzie uwzględniane przy wyliczaniu średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej.

Jak zaznaczono w uzasadnieniu do projektu, wsparcie samorządów w zakresie dofinansowania wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej jest konieczne, ze względu na wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej i zwiększenie ryzyka odpływu wykwalikowanej kadry do innych sektorów.

Źródło: SSPAP