Kto może otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych?

Warunkiem uzyskania zasiłku dla bezrobotnych jest zarejestrowanie się jako osoba bezrobotna oraz brak otrzymania z urzędu odpowiedniej oferty - pracy, stażu, szkolenia oraz innych form aktywizacji zawodowej. Prawo do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych przysługuje osobom, które w okresie 18 miesięcy przed dniem zarejestrowania, a łącznie przez co najmniej rok były zatrudnione i otrzymywały wynagrodzenie w kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz odprowadzały składki na Fundusz Pracy.

Warto zaznaczyć, że są wyjątki dopuszczające możliwość przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych osobom, które nie opłacały składki na Fundusz Pracy.

Reklama

Jak długo można pobierać zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych najczęściej jest wypłacany przez okres 180 dni. Zdarzają się przypadki, kiedy wypłata zasiłku zostaje przedłużona do 12 miesięcy. Osoby bezrobotne, które mogą otrzymywać zasiłek dłużej, powinny spełnić dodatkowo następujące warunki:

  • mieszkać w powiecie, w którym stopa bezrobocia przekracza 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju
  • ukończyć 50 lat i mieć co najmniej 20-letni okres pracy uprawniający do zasiłku
  • mieć na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat i pozostawać w związku małżeńskim z osobą także bezrobotną, która utraciła prawo do zasiłku dla bezrobotnych
  • wychowywać samotnie co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat
  • urodzić dziecko w trakcie pobierania zasiłku.

Co zrobić, by otrzymać zasiłek dla bezrobotnych?

By otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, należy zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Można zrobić to osobiście lub elektronicznie przez portal praca.gov.pl. Dokumenty, które są niezbędne przy rejestracji to:

  • dowód osobisty
  • dyplom lub świadectwo ukończenia szkoły
  • zaświadczenia o ukończeniu kursów albo szkoleń
  • wszystkie świadectwa pracy
  • oraz inne dokumenty.

Najlepiej również sprawdzić na stronie rządowej wykaz dokumentów, które są potrzebne do rejestracji jako osoba bezrobotna. Decyzję dotyczącą przyznania zasiłku urząd wydaje w ciągu 30 dni od daty zarejestrowania osoby bezrobotnej.

Zasiłek dla bezrobotnych – ile wynosi?

Przez pierwsze 90 dni pobierania zasiłku dla bezrobotnych jego kwota wynosi 1491,90 zł. Następnie świadczenie maleje do 1171,60 zł. Istotne jest to, że zasiłek dla bezrobotnych może być wyższy albo niższy w zależności od tego, ile wynosi straż pracy. 80 proc. zasiłku otrzymują osoby, które przepracowały mniej niż 5 lat – dla tych osób zasiłek wynosi 1192,90 zł przez pierwsze 90 dni, a następnie 937,30 zł. Osoby z dłuższym stażem pracy, które przepracowały 20 lat i więcej – otrzymują zasiłek w wymiarze 120 proc., czyli 1790,30 zł przez pierwsze 90 dni, a potem 1405,90 zł.