Nowa ustawa o świadczeniu wspierającym – co zmieni?

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 roku o świadczeniu wspierającym wchodzi w życie 1 stycznia 2024 roku. Wraz z nią pojawi się nowe świadczenie, a uchylony zostanie art. 16a ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to likwidację specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Czym jest specjalny zasiłek opiekuńczy?

Reklama

Według Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (art. 16a) specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, które zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy obciążone są obowiązkiem alimentacyjnym, a także małżonkom, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej by sprawować stałą opiekę nad osobą z niepełnosprawnością. Taka osoba musi legitymować się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, takimi jak konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego edukacji, rehabilitacji i leczenia.

Reklama

Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego. Warunki otrzymania

Aktualnie osoby uprawnione do specjalnego zasiłku opiekuńczego otrzymują świadczenie w wysokości 620 zł miesięcznie.

Aby jednak je otrzymać, łączny dochód rodziny osoby, która sprawuje opiekę nad osobą z niepełnosprawnością oraz rodziny osoby wymagającej opieki nie może przekraczać kwoty kryterium dochodowego. Obecnie wynosi ona 764 zł netto. Pod uwagę bierze się dochód z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, uwzględniając utraty i uzyskania dochodu.

Likwidacja specjalnego zasiłku – kto będzie mógł go zachować?

Mimo że od 1 stycznia 2024 roku specjalny zasiłek opiekuńczy zostanie zlikwidowany, nie każdy przestanie go otrzymywać. Zachowają go te osoby, które nabędą prawo do niego do końca 2023 roku, a także osoby, którym zostanie przyznane nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności będące kontynuacją poprzedniego.

Jako że ten specjalny zasiłek opiekuńczyprzyznawany jest w okresie od 1 listopada danego roku do 31 października następnego roku, to osoby, które otrzymają pozytywną decyzję i zostanie on im przyznany od 1 listopada 2023 roku, otrzymywać go będą do 31 października 2024 roku. Uprawnienie do zasiłku będzie można odnowić na kolejny okres przez wniosek.