W zeznaniu podatkowym złożonym w 2024 roku za poprzedni rok możliwe jest nie tylko odliczenie ulgi prorodzinnej od podatku, lecz także zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi, jeśli dochody podatnika były zbyt niskie, by pełnić korzyści z pełnego ulgowego zapisu.

Reklama

Ulga prorodzinna - dla kogo?

Ulga prorodzinna w roku 2024 za okres 2023 przysługuje rodzicom, którzy posiadają władzę rodzicielską, opiekunom prawnych dzieci (o ile dziecko zamieszkuje z nimi) oraz rodzinom zastępczym. Natomiast rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej nie są uprawnieni do odliczenia ulgi. Z ulgi mogą skorzystać rodzice:

 • Dzieci małoletnich,
 • Dzieci otrzymujących zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną - niezależnie od wieku,
 • Dzieci do 25. roku życia, uczące się lub studiujące - pod warunkiem że w poprzednim roku nie osiągnęły dochodów przekraczających dwunastokrotność kwoty renty socjalnej (limit zarobków dziecka w tym przypadku wynosi 19 061,28 zł), przy czym dochód dziecka jest definiowany jako przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodów, a renta nie jest wliczana do dochodów.

Ulga na dziecko może zostać odliczona przez oboje rodziców, opiekunów prawnych lub rodziców zastępczych będących w związku małżeńskim. Mają oni możliwość odliczenia kwoty ulgi od podatku w proporcji ustalonej przez siebie.

Ile wynosi ulga na dziecko w 2024 roku?

Wysokość ulgi prorodzinnej zależy od liczby dzieci i jest ustalana następująco:

 • Dla jednego dziecka – miesięczna ulga wynosi 92,67 zł (roczna - 1112,04 zł). Ulga przysługuje podatnikowi, który rozlicza się indywidualnie, o ile jego dochód nie przekroczył 56 000 zł. Przy rozliczeniu łącznym z małżonkiem – limit wynosi 112 000 zł.
 • Dla dwójki dzieci – miesięczna ulga wynosi po 92,67 zł na każde dziecko (łącznie 185,34 zł), a rocznie po 1112,04 zł na każde dziecko (łącznie 2224,08 zł). Dochody rodziców nie mają wpływu na prawo do ulgi w tym przypadku.
 • Dla trójki dzieci – miesięczna ulga na pierwszą dwójkę dzieci wynosi po 92,67 zł miesięcznie, a na trzecie dziecko 166,67 zł (łącznie 352,01 zł). Rocznie ulga wynosi po 1112,04 zł na pierwszą dwójkę dzieci, a na trzecie dziecko - 2000,04 zł (łącznie 4224,12 zł). Ulga nie jest uzależniona od dochodów rodziców.
 • Dla czworga i więcej dzieci – miesięczna ulga na pierwszą dwójkę dzieci wynosi po 92,67 zł, na trzecie dziecko 166,67 zł, a na czwarte i każde kolejne – po 225 zł (łącznie 577,01 zł). Rocznie to po 1112,04 zł na pierwszą dwójkę dzieci, 2000,04 zł na trzecie dziecko i po 2700 zł na czwarte i każde kolejne (łącznie 6924,12 zł). Ulga nie jest uzależniona od dochodów rodziców.

Ulga prorodzinna - warunki

Aby skorzystać z ulgi na dziecko, które osiągnęło 18 lat (do ukończenia przez nie 25. roku życia), koniecznym warunkiem jest kontynuacja nauki szkolnej dziecka. Zgodnie z przepisami ustawy dziecko może być uczniem szkoły ponadgimnazjalnej, kolegium nauczycielskiego i nauczycielskiego kolegium języków obcych, uczęszczać do uczelni publicznych i niepublicznych oraz do wyższej szkoły oficerskiej.

Dziecko z niepełnosprawnością a ulga prorodzinna

W tamtym roku, jeśli rodzice opiekują się jednym dzieckiem posiadającym:

 • Orzeczenie o zakwalifikowaniu przez właściwe organy do jednego z trzech stopni niepełnosprawności,
 • Decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową lub rentę socjalną, lub
 • Orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydane na podstawie odpowiednich przepisów,

to wówczas limit dochodów rodziców nie będzie miał znaczenia w kontekście korzystania z ulgi prorodzinnej.

Ulga na dziecko a limit dochodu

Ulga na dziecko przysługuje podatnikom, którzy w roku podatkowym osiągnęli dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, z zastosowaniem skali podatkowej (12% i 32%), i rozliczają się przy użyciu formularzy PIT-36 lub PIT-37.

Jeśli podatnicy uzyskali w roku podatkowym dodatkowe dochody, takie jak wynagrodzenie za pracę, zasiłek chorobowy, czy dochody z najmu prywatnego, opodatkowane według innych zasad, mają prawo uwzględnić kwotę ulgi na dzieci w rozliczeniu PIT w następujących sytuacjach:

 • 112 000 zł, jeśli podatnik był przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (sumując dochody podatnika i jego małżonka),
 • 112 000 zł, jeśli podatnik był osobą samotnie wychowującą dziecko,
 • 56 000 zł, jeśli podatnik nie był w związku małżeńskim, włączając w to okresy częściowego roku.
 • Wychowując dwoje lub więcej dzieci – niezależnie od wysokości uzyskanych przez nie dochodów,
 • Podlegając w roku podatkowym, za który dokonują rozliczenia PIT, nieograniczonemu lub ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Kiedy nie można skorzystać z ulgi na dziecko?

Podatnik może skorzystać z ulgi, gdy posiada władzę rodzicielską nad dzieckiem lub sprawuje nad nim opiekę, oraz gdy dziecko nie osiąga własnych przychodów lub dochodu przekraczającego 12-krotność renty socjalnej (co w roku 2023 wynosi 19 061,28 zł).

Przekroczenie tej kwoty wyklucza z możliwości przyznania ulgi. Ulga nie będzie również przysługiwać, jeśli dzieci zdecydują się na opodatkowanie według stawki liniowej lub ryczałtu. Rodzice nie mogą skorzystać z ulgi, jeśli ich dziecko zawrze małżeństwo lub zostanie umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

Osoby, które uzyskują dochody opodatkowane podatkiem liniowym w wysokości 19%, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, oraz osoby opodatkowane podatkiem ryczałtowym od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową, również nie mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej.

Reklama

Ulga na dziecko - do kiedy trzeba zdążyć z rozliczeniem?

W celu rozliczenia ulgi na dzieci należy złożyć właściwe zeznanie podatkowe tj. PIT-36 lub PIT-37, wraz z załącznikiem PIT/O.
W załączniku PIT/O należy podać numery PESEL dzieci, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty ich urodzenia. Rozliczyć ulgę prorodzinną można do 30 kwietnia.

Zwrot niewykorzystanej ulgi prorodzinnej

W przypadku gdy podatnik nie może odliczyć całej przysługującej mu ulgi na dziecko od podatku z powodu niskiego dochodu, może ubiegać się o zwrot niewykorzystanej ulgi. Taka sytuacja ma miejsce, gdy dochody podatnika w danym roku podatkowym są niższe niż kwota wolna od podatku, czyli 30 000 zł rocznie, lub gdy korzysta z ulgi zerowego PIT dla młodych albo ulgi 4+ dla rodzin z co najmniej czwórką dzieci.

Zwrot niewykorzystanej ulgi na dziecko jest równy różnicy między kwotą przysługującej ulgi a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym. Osoby uprawnione do zwrotu to ci, którzy w roku podatkowym 2023 opłacali składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.