Jeśli masz potomstwo i korzystasz ulgi na dzieci (tzw. ulgi prorodzinnej), to w sytuacji, gdy ulga przysługująca Ci do odliczenia jest większa od podatku, od którego ją odliczasz, masz prawo do dodatkowego zwrotu.

Reklama

Kwota zwrotu

Wartość zwrotu jest równa części ulgi na dzieci, która przekracza kwotę podatku, ale została uregulowana poprzez opłacone składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Obejmuje to składki opłacone od dochodów, które są objęte ulgą dla młodych, ulgą na powrót, ulgą dla rodzin 4+ lub ulgą dla pracujących seniorów.

Jak obliczyć dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci w PIT-37?

Aby określić dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci, należy zacząć od uzupełnienia sekcji dotyczącej składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Następnie należy obliczyć różnicę między kwotą, którą można odliczyć z tytułu ulgi na dzieci, a faktyczną kwotą tej ulgi odliczoną w zeznaniu podatkowym.

Reklama

Składki w zeznaniu PIT-37

W rubrykach 140 i 141 formularza PIT-37 należy podać łączną kwotę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Ta suma stanowi górną granicę, do jakiej można uzyskać dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci.

W sumie składek należy uwzględnić:

  • składki na ubezpieczenia społeczne, które podlegają odliczeniu przy obliczaniu podatku według skali,
  • składki na ubezpieczenia społeczne, które zostały opłacone z własnych środków od przychodów podlegających uldze dla młodych, uldze na powrót, uldze dla rodzin 4+ lub uldze dla pracujących seniorów. Nie należy tutaj wliczać składek opłaconych od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, które podlegają zasadom opodatkowania podatkiem liniowym oraz IP Box lub są objęte regulacjami ustawy o ryczałcie,
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacone z własnych środków. W tej kwocie nie należy uwzględniać składek już odliczonych w zeznaniach PIT-36L, PIT-28 oraz tych wykazanych jako odliczone w PIT-16A.

Jeżeli w roku 2023 pozostawało się w związku małżeńskim z drugim rodzicem dziecka, pełnomocnikiem prawnym dziecka lub rodzicem zastępczym (osobą uprawnioną do odliczania ulgi na dzieci), suma składek, które określają limit dla dodatkowego zwrotu z tytułu ulgi na dzieci, obejmuje także składki opłacane przez małżonka.

Zasada ta jest stosowana nawet w przypadku, gdy nie rozlicza się podatku wspólnie z małżonkiem lub gdy związek małżeński został zawarty przed końcem 2022 roku, a małżonek zmarł w 2023 roku.

Różnica między kwotą odliczenia a kwotą odliczoną

W rubryce 142 (dla małżonka rubryka 143) należy podać różnicę pomiędzy kwotą odliczenia przysługującego z tytułu ulgi na dzieci a kwotą tej ulgi na dzieci, która została już odjęta od podatku w sekcji H deklaracji. Wypełnienie rubryki 143 jest konieczne tylko wtedy, gdy dochody małżonków są opodatkowane łącznie.

Informacje o rachunku

Jeśli z zeznania wynika nadpłata podatku (w rubryce 139) lub dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci (w rubryce 144), w sekcji N deklaracji PIT-37 należy podać numeru rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na który chciałoby się, aby urząd skarbowy zwrócił te środki.