Większość osób, które są zobowiązane do opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego tego nie robi. Z tego powodu obecnie trwają w Polsce masowe kontrole, które mają na celu sprawdzenie czy powinniśmy opłacać abonament. Kary liczone są w milionach złotych.

Reklama

Kto powinien płacić abonament radiowo-telewizyjny?

Kto musi płacić abonament RTV? Obowiązek ten dotyczy każdego gospodarstwa domowego, w którym jest co najmniej jeden odbiornik radiowy lub telewizyjny. Niezależnie od liczby posiadanych odbiorników osoby fizyczne wnoszą jedną opłatę abonamentową. Opłata za telewizję kablową, satelitarną czy platformę cyfrową nie zwalnia z obowiązku opłacenia abonamentu, ponieważ abonament RTV wynika z samego faktu posiadania odbiornika radiowego lub telewizyjnego.

Opłata abonamentowa dotyczy również publicznych zakładów opieki zdrowotnej, sanatoriów, żłobków, publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, a także państwowych i niepaństwowych szkół wyższych, a także domów pomocy społecznej. W każdym z tych przypadków należy wnieść opłatę abonamentową niezależnie od liczby odbiorników.

Kto nie musi płacić abonamentu za telewizor i radio?

Nie każda osoba ma obowiązek opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego. Z tego obowiązku zwolnione są m.in. pewne grupy emerytów, w tym osoby powyżej 75. roku życia, seniorzy zaliczani do I grupy inwalidzkiej, będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi, a także osoby powyżej 60. roku życia, których emerytura nie przekracza 50 proc. średniego wynagrodzenia.

Kiedy należy płacić abonament RTV?

Abonament RTV należy opłacać z góry lub co miesiąc, do 25. dnia miesiąca. Abonament należy zacząć opłacać w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiorników radiowych lub telewizyjnych.

Możemy również opłacić abonament RTV z góry za cały rok lub kilka miesięcy, dzięki czemu uzyskamy zniżkę. W przypadku gdy zapłacimy po terminie będziemy musieli liczyć się z konsekwencjami w postaci naliczenia odsetek podatkowych.

Ile wynosi abonament RTV w 2024 roku?

Opłata abonamentowa RTV wynosi w 2024 roku 8,70 zł dla radioodbiornika oraz 27,30 zł dla odbiornika telewizyjnego lub telewizyjno-radiofonicznego miesięcznie. Rocznie odbiorca poniesie koszt 327,60 zł.

Jeśli zdecydujemy się opłacić abonament z góry za cały rok kwota ta – w przypadku telewizorów – wyniesie 294,90 zł za rok (zamiast 327,60 zł co stanowi sumę pojedynczych opłat za 12 miesięcy). W przypadku radioodbiornika jest to 94 zł za rok zamiast 104,40 zł.

Kary za niepłacenie abonamentu radiowo-telewizyjnego

W przypadku nieopłacenia abonamentu RTV w terminie trzeba się liczyć z naliczeniem odsetek podatkowych za zwłokę. Co więcej, jeśli zostało do nas wysłane upomnienie w tej sprawie do należności doliczone zostaną również koszty upomnienia.

U osób, które nie zarejestrowały w swoich domach odbiorników radiowych ani telewizyjnych może zostać przeprowadzona kontrola przez pracownika Poczty Polskiej. Gdy stwierdzi on, że posiadamy niezarejestrowane urządzenie zostanie nałożona kara w wysokości 30-krotności miesięcznej opłaty abonamentowej, czyli nawet 819 zł.

Reklama

Trwają kontrole, kary liczone są w milionach złotych

Zdarzają się też przypadki, w których odbiornik jest zarejestrowany, ale opłaty nie są regulowane. Wówczas Poczta Polska może egzekwować należności i nakładać kary za opóźnienia.

Jeśli nie opłacimy abonamentu do 25. dnia miesiąca możemy otrzymać wezwanie do zapłaty z 7-dniowym terminem na uregulowanie należności. Gdy wciąż nie uregulujemy zaległości sprawa może zostać przekazana naczelnikowi urzędu skarbowego, który może zająć środki na koncie.

Brak terminowych opłat, ignorowanie wezwań do zapłaty może skończyć się postępowaniem egzekucyjnym. Urząd skarbowy może przekazać nasze dane do poborców podatkowych i zabezpieczyć środki na naszym koncie. W rezultacie kara może zostać ściągnięta z emerytury, renty lub otrzymywanego wynagrodzenia.