Od 26 kwietnia 2023 roku pracownicy mają możliwość ubiegania się o zmianę warunków zatrudnienia, co pozwala np. na przeniesienie z umowy czasowej na umowę na czas nieokreślony. Zainteresowanie nowymi uprawnieniami wzrasta, chociaż na razie wnioski nie napływają masowo. Zgodnie z nowymi regulacjami, pracodawcy muszą udzielić odpowiedzi na wnioski w ciągu miesiąca. Brak odpowiedzi lub nieuzasadniona odmowa może skutkować nałożeniem grzywny.

Reklama

Zmiany dla pracowników i pracodawców

Od 26 kwietnia 2023 roku, dzięki zmianom w Kodeksie pracy oraz implementacji dwóch unijnych dyrektyw dotyczących przejrzystych warunków pracy i równowagi między życiem prywatnym a zawodowym, pracownicy w Polsce otrzymali możliwość negocjowania nowych warunków zatrudnienia. Nowe przepisy mają na celu poprawę sytuacji pracowników, szczególnie rodziców i opiekunów.

Zgodnie z nowymi przepisami, pracownicy mają dostęp do dodatkowego pięciodniowego urlopu opiekuńczego bez wynagrodzenia oraz dwóch dni (lub 16 godzin) zwolnienia od pracy z powodu nagłych spraw rodzinnych, wynikających z działania siły wyższej.

Reklama

Podanie o zmianę warunków zatrudnienia

Ponadto nowe przepisy dotyczące warunków zatrudnienia zyskały na popularności, zwłaszcza zapis w Kodeksie pracy, który umożliwia pracownikom składanie wniosków o zmianę rodzaju umowy, pełny wymiar czasu pracy lub inne warunki zatrudnienia. Pracownik może złożyć taki wniosek raz w roku, pod warunkiem przepracowania co najmniej sześciu miesięcy u danego pracodawcy. Pracodawca z kolei ma obowiązek udzielić odpowiedzi na wniosek w ciągu miesiąca. Brak odpowiedzi lub odmowa bez uzasadnienia może skutkować nałożeniem grzywny. W przypadku decyzji negatywnej, pracodawca zobowiązany jest uzasadnić ją na piśmie.

Kto może wystąpić z wnioskiem o zmianę rodzaju umowy?

Jak informuje Infor.pl, pracownik zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej przez 6 miesięcy może złożyć wniosek o zmianę warunków pracy – w formie papierowej lub elektronicznej – raz w roku kalendarzowym. Warunek ten nie dotyczy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na okres próbny.

Do okresu zatrudnienia u danego pracodawcy wlicza się również czas pracy u poprzedniego pracodawcy, jeśli zmiana pracodawcy nastąpiła w wyniku przejęcia zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę. Okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy jest również wliczany, gdy nowy pracodawca jest następcą prawnym poprzedniego pracodawcy. Pracownik może złożyć wniosek dotyczący zmiany rodzaju umowy na umowę o pracę na czas nieokreślony oraz zmiany innych warunków zatrudnienia, w tym zmiany z niepełnego na pełny wymiar czasu pracy.