Rada Polityki Pieniężnej (RPP) postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie.

W dniach 6-7 lutego 2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

Rada ustaliła stopy procentowe NBP na następującym poziomie:

Reklama
  • stopa referencyjna 5,75 proc. w skali rocznej
  • stopa lombardowa 6,25 proc. w skali rocznej
  • stopa depozytowa 5,25 proc. w skali rocznej
  • stopa redyskontowa weksli 5,80 proc. w skali rocznej
  • stopa dyskontowa weksli 5,85 proc. w skali rocznej

Tak Rada tłumaczy decyzję

W środowym komunikacie po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej wskazano, że w I kw. 2024 r. roczna dynamika CPI prawdopodobnie istotnie spadnie, przy czym spadek inflacji bazowej będzie wolniejszy. "W kolejnych kwartałach kształtowanie się inflacji obarczone jest jednak niepewnością, w tym związaną z wpływem polityki fiskalnej i regulacyjnej na procesy cenowe, a także tempem ożywienia gospodarczego w Polsce. W przypadku przywrócenia wyższej stawki podatku VAT na żywność oraz podniesienia cen energii, w II połowie 2024 r. inflacja może istotnie wzrosnąć" - zaznaczono.

Reklama

Dodano, że jednocześnie w kierunku wyższej presji popytowej w gospodarce oddziaływać będzie podwyższona dynamika nominalnych wynagrodzeń, w tym w związku z podwyżkami płac w sektorze publicznym.

Obecny poziom stóp sprzyja realizacji celu inflacyjnego

Reklama

Rada podtrzymała, że obecny poziom stóp procentowych NBP sprzyja realizacji celu inflacyjnego w średnim okresie i dalsze jej decyzje będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej.