Czy okres studiów zalicza się do emerytury?

Odpowiedź brzmi: tak. Dotyczy to wszystkich rodzajów studiów, zarówno tych skończonych w trybie dziennym, jak i w trybie wieczorowym czy zaocznym. Studia są zaliczane do okresu nieskładkowego - podobnie jak czas, gdy przebywaliśmy na zasiłku chorobowym lub opiekuńczym. Bez względu na to, ile lat spędziliśmy na uczelni wyższej, studia zawsze są wliczane do stażu pracy jako 8 lat. Zarówno gdy ukończyliśmy studia licencjackie jak też magisterskie.

Reklama

Do okresów nieskładkowych zalicza się:

  • okresy nauki w szkole wyższej na jednym kierunku (o ile nauka została ukończona w wymiarze określonym w programie studiów),
  • okresy asystenckich studiów przygotowawczych oraz
  • okresy studiów doktoranckich aspiratury naukowej.

Studia a emerytura. Jest warunek - odpowiednie dokumenty

Zgodnie z informacjami zawartymi na oficjalnej stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, aby udokumentować ukończenie studiów należy przedstawić zaświadczenie z uczelni potwierdzające fakt ich ukończenia, czas ich trwania i programowy wymiar studiów. Potwierdzeniem może być również dyplom ukończenia, jeżeli wynika z niego okres trwania i programowy wymiar studiów.

Emerytura: Okresy składowe i nieskładkowe

Aby mieć prawo do emerytury, należy osiągnąć wiek oraz odpowiedni staż emerytalny. Ten ostatni obecnie wynosi 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Na staż pracy do celów emerytalnych składają się okresy składkowe oraz okresy nieskładkowe.

Reklama

Jak podaje ZUS, okresem składkowym nazywamy okres ubezpieczenia, za który przewidziany jest obowiązek płacenia składki na ubezpieczenie społeczne (ubezpieczenia emerytalne i rentowe). Do tego okresu wlicza się również czas, w którym nie było obowiązku opłacania tych składek, jednak ustawodawca uznał je za okres składkowy. Natomiast okresem nieskładkowym jest czas, za który nie było obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie społeczne a jednocześnie jest to czas, który podlega uwzględnieniu przy ustalaniu prawa do świadczeń emerytalno-rentowych oraz ich wysokości z uwagi na jego specyficzny charakter.

Przy wyliczaniu okresów składkowych i nieskładkowych do emerytury należy wziąć pod uwagę fakt, że w skład długości stażu pracy mogą wchodzić tylko te okresy nieskładkowe, które stanowią maksymalnie 1/3 udowodnionych okresów składkowych. Oznacza to, że na 5 lat okresów nieskładkowych musi przypadać 10 lat okresów składkowych. Zawsze długość okresów składkowych musi być dwukrotnie większa niż okresów nieskładkowych. Jeżeli tych ostatnich będzie więcej, nie zostaną one zakwalifikowane do stażu pracy.