Wniosek o potwierdzenie nabycia spadku to oficjalny dokument, który potwierdza prawa osoby do dziedziczenia i jest niezbędny w celu rozpoczęcia procesu spadkowego po zmarłym. Przyznanie spadku wynika z treści testamentu lub z przepisów ustawy.

Reklama

Kto może złożyć wniosek o nabycie spadku?

Wniosek o nabycie spadku może złożyć każda osoba, która ma związane z tym uzasadnione interesy prawne. W związku z tym wnioskodawcami nie są tylko potencjalni spadkobiercy, ale także osoby mające wobec spadkodawcy zaległe wierzytelności, jeśli zmarły nie uregulował ich przed śmiercią. Stwierdzenie praw do spadku może nastąpić zarówno w sądzie, jak i u notariusza. Spadkobierca staje się posiadaczem spadku w chwili jego otwarcia. Sąd ogranicza się w swoim postępowaniu jedynie do wniosku, który określa osoby spadkodawcy. Z kolei w kwestiach dziedziczenia spadku orzeka z urzędu.

Gdzie należy złożyć wniosek o nabycie spadku?

Wniosek o nabycie spadku zostaje złożony przed właściwym sądem z uwzględnieniem miejsca ostatniego zamieszkania spadkodawcy. Gdy nie jest możliwe ustalenie tego miejsca, pismo wniosku powinno być przesłane do sądu, w którego rejonie znajduje się majątek spadkowy lub jego część. We wniosku powinny być zawarte wszystkie niezbędne informacje dotyczące uczestników, czyli spadkobierców osoby zmarłej.

O tym zdaniu musisz pamiętać składając wniosek o nabycie spadku

Następnie wniosek o nabycie spadku należy uzupełnić o treść: "Wnoszę o stwierdzenie nabycia spadku po (imię i nazwisko zmarłego spadkodawcy) zmarłym w dniu (data śmierci) przed śmiercią zamieszkałym w (miejscowości i dokładny adres miejsca zamieszkania zmarłego) na podstawie: (ustawy lub testamentu)".

Po przygotowaniu tekstu dokumentu należy go własnoręcznie podpisać. W wielu przypadkach, na stronach odpowiedniego sądu dostępny jest gotowy arkusz, który można wykorzystać do tego celu. Jednakże nie jest wymagane korzystanie z określonego formularza.

Wniosek o nabycie spadku musi zostać złożony przed właściwym sądem z uwzględnieniem ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy / Shutterstock
Reklama

Tych dokumentów potrzebujesz do złożenia wniosku o nabycie spadku

Jakie dokumenty są niezbędne do złożenia wniosku o nabycie spadku? Przede wszystkim testament w oryginale (jeżeli został sporządzony), oryginalny i skrócony odpis aktu zgonu (oraz akt małżeństwa zmarłego w przypadku, gdy żyje małżonek zmarłego), odpisy wniosku w liczbie odpowiadającej ilości wskazanych uczestników postępowania, oryginalne i skrócone odpisy aktów urodzenia lub małżeństwa synów zmarłego, skrócone i oryginalne odpisy aktów małżeństwa córek zmarłego (jeżeli są pannami akty urodzenia). Ponadto jeżeli zmarły nie miał dzieci, to należy złożyć skrócone odpisy aktów urodzenia braci zmarłego i aktów małżeństwa sióstr zmarłego (jeżeli są pannami, to akty urodzenia) oraz oryginalny akt małżeństwa rodziców zmarłego (jeżeli żyją).

Ile masz czasu na złożenie wniosku o nabycie spadku?

Złożenie wniosku o nabycie spadku możliwe jest nawet po upływie kilku lat od momentu, w którym spadkodawca zmarł. Jest to możliwe, ponieważ nie występuje w tym przypadku ograniczenie czasowe związane z przedawnieniem. Procedura stwierdzenia nabycia spadku ma charakter formalny, a dziedziczenie spadku zachodzi automatycznie. Termin złożenia wniosku o nabycie spadku jest ważny tylko w sytuacji, gdy zdecydujesz się zrzec lub nie przyjąć spadku. W takim przypadku na odrzucenie masz 6 miesięcy.

Jaki jest koszt złożenia wniosku o nabycie spadku?

Za złożenie wniosku o nabycie spadku stosuje się jednorazową opłatę stałą w wysokości 100 złotych. W przypadku, gdy wniosek dotyczy wielu spadkodawców, opłata jest wymagana od każdego spadkodawcy. Dodatkowo konieczne jest pokrycie opłaty za dokonanie wpisu do rejestru spadkowego, która wynosi 5 złotych.