Nie ma konkretnego terminu, do którego [data wydania uchwały] została odroczona. W zależności od tego, kiedy będą spływać poszczególne stanowiska. [...] Bardzo trudno jest przewidzieć termin. Te instytucje mają 30 dni na zajęcie swojego stanowiska. Kolejne czynności będą podejmowane wraz z rozwojem wydarzeń, przebiegu którego w tej chwili nie jestem w stanie przewidzieć - powiedział Stępkowski podczas briefingu prasowego.

Reklama

Sąd Najwyższy obraduje pierwszy raz składzie pełnym Izby i jeżeli w takim składzie doszedł do tego wniosku, to była pierwsza okazja, by mógł taki wniosek wydać. Pierwszej Prezes bardzo zależy zależy na tym, by ta uchwała zapadła jak najszybciej - powiedział rzecznik zapytany, czy SN nie miał wystarczająco dużo czasu, by skierować pytania do NBP.

Posiedzenie objęte tajemnicą

Rzecznik poinformował, że nie zna przebiegu posiedzenia, gdyż jest ono objęte tajemnicą, w związku z czym nie wie, czy były przeszkody natury formalnej do podjęcia uchwały dzisiaj.

Reklama

Pod koniec stycznia br. pierwszy prezes Sądu Najwyższego dr hab. Małgorzata Manowska wystąpiła z wnioskiem o rozstrzygnięcie przez skład całej Izby Cywilnej SN zagadnień prawnych dotyczących tematyki kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych. Wniosek dotyczy następujących zagadnień prawnych:

1. Czy w razie uznania, że postanowienie umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego odnoszące się do sposobu określania kursu waluty obcej stanowi niedozwolone postanowienie umowne i nie wiąże konsumenta, możliwe jest przyjęcie, że miejsce tego postanowienia zajmuje inny sposób określenia kursu waluty obcej wynikający z przepisów prawa lub zwyczajów?

W razie odpowiedzi przeczącej na powyższe pytanie:

Reklama

2. Czy w razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej w umowie kredytu indeksowanego do takiej waluty umowa może wiązać strony w pozostałym zakresie?

3. Czy w razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej w umowie kredytu denominowanego w walucie obcej umowa ta może wiązać strony w pozostałym zakresie?

Niezależnie od treści odpowiedzi na pytania 1-3:

4. Czy w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej, w wykonaniu której bank wypłacił kredytobiorcy całość lub część kwoty kredytu, a kredytobiorca dokonywał spłat kredytu, powstają odrębne roszczenia z tytułu nienależnego świadczenia na rzecz każdej ze stron, czy też powstaje jedynie jedno roszczenie, równe różnicy spełnionych świadczeń, na rzecz tej strony, której łączne świadczenie miało wyższą wysokość?

5. Czy w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej z powodu niedozwolonego charakteru niektórych jej postanowień, bieg przedawnienia roszczenia banku o zwrot kwot wypłaconych z tytułu kredytu rozpoczyna się od chwili ich wypłaty?

6. Czy, jeżeli w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej którejkolwiek ze stron przysługuje roszczenie o zwrot świadczenia spełnionego w wykonaniu takiej umowy, strona ta może również żądać wynagrodzenia z tytułu korzystania z jej środków pieniężnych przez drugą stronę?

Przekładane posiedzenia

Ponadto, pierwszy prezes Sądu Najwyższego zwróciła się do prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Cywilnej SSN Dariusza Zawistowskiego z prośbą o zarządzenie sporządzenia przez sędziego sprawozdawcę projektu uchwały lub referatu obejmującego wstępną analizę zagadnienia prawnego przedstawionego do rozstrzygnięcia oraz o zwrócenie się do Prokuratora Generalnego o zajęcie w tej sprawie stanowiska na piśmie. Pierwszy prezes Sądu Najwyższego poprosiła także o rozważenie przez prezesa Izby Cywilnej tego, czy zasadne byłoby wyznaczenie dodatkowego sędziego sprawozdawcy.

Termin posiedzenia całego składu Izby Cywilnej w sprawie z wniosku pierwszego prezesa Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie zagadnień prawnych dotyczących tematyki kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych zostało przesunięte na 11 maja z 13 kwietnia, zaś wcześniej posiedzenie to zostało przesunięte na kwiecień z 25 marca.