"Najnowsze dane GUS dotyczące sytuacji przedsiębiorstw potwierdzają ich dobrą kondycję. Pod wieloma istotnymi względami I poł. 2019 r. wypada lepiej w porównaniu z I połową 2018 r. Zwiększenie przychodów, inwestycji oraz wyhamowanie dynamiki spadku rentowności pozwalają oczekiwać, że przewidywane spowolnienie będzie w Polsce łagodne i nie zagrozi trwałości ścieżki wysokiego wzrostu gospodarczego" - czytamy w komentarzu resortu do danych GUS.

Reklama

Wynik finansowy netto przedsiębiorstw niefinansowych wyniósł w sumie 65,3 mld zł i był nominalnie wyższy o 4,6 proc. niż przed rokiem. Przychody firm wzrosły o 7,1 proc. przy wzroście kosztów rzędu 7,2 proc.. "W roku ubiegłym dysproporcja ta była większa (6,5 proc. vs 7,2 proc.). W konsekwencji, wyhamował również spadek rentowności netto. Osiągnęła ona poziom 4,2 proc., czyli zaledwie 0,1 pkt proc. niższy niż rok wcześniej. Nastąpiło to pomimo pogorszenia koniunktury za granicą (w tym w Niemczech, będących największym odbiorcą polskiego eksportu), wzrostu cen energii oraz oczekiwań płacowych" - czytamy dalej. Nakłady inwestycyjne wzrosły nominalnie o 19 proc. r/r.

"Utrzymało się zatem wysokie tempo zaobserwowane w I kwartale (21,7 proc.). Nakłady ogółem badanych przedsiębiorstw wyniosły 65 mld zł. Wyższe niż przed rokiem były zarówno nakłady na budynki i budowle (o 23,6 proc.), jak i na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia (o 12,3 proc.) oraz na środki transportu (o 32,3 proc.)" - czytamy dalej. Według resortu, nieznacznie pogorszyły się wskaźniki płynności. Wskaźnik płynności finansowej II stopnia, pokazujący możliwość spłaty krótkoterminowych zobowiązań krótkoterminowymi inwestycjami i należnościami, spadł w porównaniu z I połową 2018 roku ze 100,6 proc. do 97,9 proc..

"W przekroju sektorowym wzrost rentowności obrotu netto odnotowano m.in. w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (z 5 proc. do 7,9 proc.), zakwaterowaniu i gastronomii (z 3,8 proc. do 5,1 proc.), budownictwie (z 1,6 proc. do 2,9 proc.), informacji i komunikacji (z 5,7 proc. do 6,8 proc.). Wyraźne osłabienie tego wskaźnika widać natomiast w górnictwie i wydobywaniu (z 9,3 proc. do 5,5 proc.) oraz wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (z 9,4 proc. do 8 proc.)" - czytamy także. Dane opublikowane dziś przez GUS dotyczą 16 914 przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób.

Reklama