Dodatek mieszkaniowy to świadczenie pieniężne wypłacane przez gminę osobom o niskich dochodach, które ponoszą wysokie koszty utrzymania mieszkania i mają trudności z opłacaniem rachunków za mieszkanie. Ma on na celu dofinansowanie opłat za lokal mieszkalny. Świadczenie zazwyczaj jest przyznawane na okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia. Zgodnie z przepisami ustawy o dodatkach mieszkaniowych, dodatek jest wypłacany zarządcy budynku lub osobie uprawnionej do pobierania należności za zajmowany lokal mieszkalny. Są jednak przypadki, w których pieniądze trafiają bezpośrednio do rąk wnioskodawcy. Dzieje się tak, gdy opłaty mają formę ryczałtu z powodu braku instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego.

Reklama

Kto może ubiegać się o dodatek mieszkaniowy?

Możesz ubiegać się o dodatek mieszkaniowy, jeśli spełniasz jeden z poniższych warunków:

 • Jesteś najemcą lub podnajemcą mieszkania, w którym mieszkasz.
 • Masz spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego (własnościowe lub lokatorskie) i zajmujesz to mieszkanie.
 • Zajmujesz mieszkanie w budynku, który jest twoją własnością, lub jesteś właścicielem samodzielnego mieszkania.
 • Posiadasz tytuł prawny do zajmowanego mieszkania i ponosisz związane z tym wydatki.
 • Zajmujesz mieszkanie bez tytułu prawnego, ale oczekujesz na przysługujący ci lokal zamienny lub na najem socjalny lokalu.

O dodatek mieszkaniowy w 2024 roku może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie kilka warunków:

 • Warunki dochodowe: Dodatek przysługuje, gdy średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym w ostatnich trzech miesiącach nie przekracza 40% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku gospodarstwa jednoosobowego oraz 30% średniego krajowego wynagrodzenia w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.
 • Warunki lokalowe: Osoba ubiegająca się o dodatek musi mieć tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, np. akt własności, umowę najmu.
 • Powierzchnia mieszkania nie może przekroczyć:
 • 45,50 m² dla 1 osoby,
 • 52,00 m² dla 2 osób,
 • 58,50 m² dla 3 osób,
 • 71,50 m² dla 4 osób,
 • 84,50 m² dla 5 osób,
 • 91,00 m² dla 6 osób,
 • I tak dalej – kryteria metrażowe są ustalone aż dla rodzin składających się z dziesięciu osób.

Należy również pamiętać, że jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, powierzchnia normatywna zwiększa się o 15 m², niezależnie od liczby mieszkańców. O konieczności zamieszkiwania w oddzielnym pokoju decydują powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Dodatkowe warunki:

 • Osoba ubiegająca się o dodatek musi zamieszkiwać w lokalu mieszkalnym na terytorium Polski.
 • W skład gospodarstwa domowego, w przypadku którego oblicza się dochód na osobę, wchodzą osoby: mieszkające w tym samym lokalu mieszkalnym, połączone z wnioskodawcą więzią małżeńską, pokrewieństwa w linii prostej, pokrewieństwa w linii bocznej do drugiego stopnia, pozostające na wspólnym gospodarstwie domowym.

Ile wynosi dodatek mieszkaniowy w 2024 roku?

Wysokość dodatku mieszkaniowego w 2024 roku nie jest stała i zależy od kilku czynników:

 • Dochód: Im niższy dochód na osobę w gospodarstwie domowym, tym wyższy dodatek.
 • Liczba osób w gospodarstwie domowym: Im więcej osób w gospodarstwie domowym, tym wyższy dodatek.
 • Powierzchnia mieszkania: Im większa powierzchnia mieszkania, tym wyższy dodatek.
 • Wysokość opłat za mieszkanie: Do dodatku wliczane są opłaty za: czynsz (opłata za wynajem lokalu mieszkalnego), fundusz remontowy (środki odkładane na bieżące naprawy i remonty budynku), a także zaliczki na opłaty za media (woda, ogrzewanie, wywóz śmieci, gaz itp.).

Dodatek mieszkaniowy nie jest stałą kwotą, ale może pokryć do 70% kosztów związanych z mieszkaniem. Dokładną kwotę określa urzędnik gminy. W ubiegłym roku średnia wartość dodatku wynosiła od 250 do 380 zł. Jeśli świadczenie jest przyznawane na sześć miesięcy, można oczekiwać wsparcia w wysokości ponad 2000 złotych.

Jak złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy?

Wniosek o dodatek mieszkaniowy można złożyć:

 • W gminie: Wniosek składa się w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce położenia lokalu mieszkalnego. Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty, m.in.: deklarację o dochodach za 3 miesiące kalendarzowe poprzedzające datę złożenia wniosku, oświadczenie o powierzchni pokoi i kuchni, dokumenty potwierdzające wysokość opłat za mieszkanie. Wniosek można pobrać w urzędzie gminy lub ze strony internetowej urzędu.
 • Elektronicznie: Wniosek o dodatek mieszkaniowy można złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP. Do wniosku elektronicznego należy dołączyć skany odpowiednich dokumentów.

Wniosek o dodatek mieszkaniowy można złożyć w ciągu całego roku. Osoby, które złożyły wniosek o dodatek mieszkaniowy w 2023 roku, nie muszą składać nowego wniosku w 2024 roku, o ile nie zmieniły się ich warunki mieszkaniowe lub dochodowe. Decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wydawana jest w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. Od decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego przysługuje odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego.

Nowe progi dochodowe dla dodatku mieszkaniowego w 2024

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9 lutego 2024 roku dotyczącym przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2023 roku, średnie wynagrodzenie wyniosło 7 155,48 zł.

W rezultacie:

 • Próg dochodowy dla osób samotnych w 2024 roku wzrósł do 2 863,39 zł, co stanowi 40% z 7 155,48 zł.
 • Próg dochodowy dla gospodarstw wieloosobowych w 2024 roku wzrósł do 2 147,54 zł, co stanowi 30% z 7 155,48 zł.

To oznacza, że można ubiegać się o dodatek mieszkaniowy, jeśli średni miesięczny dochód z ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku wynosi równo lub mniej niż 2 146,64 zł na jedną osobę w gospodarstwie domowym, co odpowiada 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Jeśli dochód przekracza ten limit, nadal można otrzymać wsparcie finansowe, jednak kwota dodatku będzie pomniejszona o nadwyżkę dochodu. Co ważne, jeśli w mieszkaniu albo domu nie ma centralnego ogrzewania, ciepłej wody albo gazu przewodowego z zewnętrznego źródła – dodatkowo można otrzymać ryczałt na zakup opału.