Dodatek emerytalny, znany jako świadczenie sołtysowe, został wprowadzony 1 lipca 2023 roku. W marcu 2024 roku nastąpiła pierwsza podwyżka w historii programu, podnosząc jego kwotę do 336 zł miesięcznie. Osoby kwalifikujące się do tego dodatku już odebrały łącznie 1344 zł przez okres czterech miesięcy od wprowadzenia nowej stawki.

Reklama

Co trzeba zrobić, aby otrzymać świadczenie sołtysowe?

Przyznawanie dodatku do emerytury w wysokości 336,36 zł uzależnione jest od określonych warunków. Aby otrzymać świadczenie sołtysowe, należy spełnić kilka kryteriów kwalifikujących do jego wypłaty. Świadczenie przysługuje osobom, które pełniły funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym przez co najmniej dwie kadencje, nie krócej niż przez osiem lat i ukończyły wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn).

Osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa nie ma prawa do otrzymania świadczenia sołtysowego. Istotne jest również, aby beneficjent pełnił funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Jeśli więc osoba sprawowała funkcję sołtysa jedynie przed 1990 rokiem, nie będzie uprawniona do otrzymania świadczenia.

Reklama

Jak i gdzie złożyć wniosek o świadczenie sołtysowe?

Świadczenie sołtysowe jest obsługiwane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Wniosek o dodatek do emerytury należy składać bezpośrednio w KRUS, a po pozytywnym rozpatrzeniu zostanie on przyznany od miesiąca zgłoszenia. Aby złożyć wniosek o ten dodatek do emerytury, konieczne jest dostarczenie dwóch dodatkowych dokumentów. Oprócz samego wniosku należy załączyć zaświadczenie potwierdzające okres pełnienia funkcji sołtysa, wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, oraz oświadczenie wnioskodawcy o braku karalności.

Jakie są obowiązki sołtysa?

Sołtys odgrywa kluczową rolę w strukturze samorządu gminnego, pełniąc funkcję przedstawiciela interesów mieszkańców sołectwa i łącznika pomiędzy nimi a władzami gminy. Zakres jego obowiązków jest rozległy i obejmuje zarówno kwestie administracyjne, jak i działalność społeczną i kulturalną.

Sołtys reprezentuje sołectwo na zewnątrz, m.in. w kontaktach z urzędami, instytucjami i innymi sołtysami. Może również brać udział w sesjach rady gminy z głosem doradczym. Do jego zadań należy zwoływanie i przewodniczenie zebraniom wiejskim, podczas których mieszkańcy mogą omówić ważne dla nich sprawy i podjąć uchwały. Sołtys zobowiązany jest do realizacji uchwał podjętych przez zebranie wiejskie. Współpracuje również z radą sołecką w zakresie realizacji zadań sołectwa.

Jednym z istotnych obowiązków sołtysa jest załatwianie bieżących spraw mieszkańców. Przyjmuje on zgłoszenia i interwencje, a także pomaga w załatwianiu spraw w urzędach i instytucjach. Sołtys dba również o porządek i ład na terenie sołectwa. Inicjuje i koordynuje działania na rzecz porządku, np. organizuje sprzątania, dba o infrastrukturę.

Aktywnie uczestniczy w życiu społeczno-kulturalnym sołectwa. Organizuje lokalne imprezy, festyny, dba o rozwój tradycji i folkloru. Współpracuje z jednostkami OSP, szkołami i innymi instytucjami działającymi na terenie sołectwa. Zgłasza do gminy wnioski o realizację inwestycji, które są istotne dla mieszkańców. Dopełnia również innych czynności przewidzianych w ustawie o samorządzie gminnym, m.in. bierze udział w pracach komisji wyborczych, sporządza sprawozdania ze swojej działalności. Należy podkreślić, że zakres obowiązków sołtysa może się różnić w zależności od specyfiki danego sołectwa.