Dodatek pielęgnacyjny: czym jest i ile wynosi?

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie pieniężne wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przysługuje ono osobom mającym prawo do emerytury lub renty, które ukończyły 75 lat lub które uznane zostały za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji.

Dodatek pielęgnacyjny jest corocznie waloryzowany, podobnie jak renty i emerytury. Od 1 marca 2024 roku wynosi on 330,07 zł brutto. Wcześniej – do końca lutego 2024 roku – świadczenie to wynosiło 294,39 zł. Tym samym ostatnia waloryzacja spowodowała jego wzrost o 35,68 zł.

Reklama

Co zrobić, aby otrzymać dodatek pielęgnacyjny?

Dodatek pielęgnacyjny w przypadku osób, które ukończyły 75 lat i mają przyznane prawo do emerytury lub renty, jest przyznawany automatycznie, a seniorzy zostają o tym fakcie poinformowani w stosownej decyzji. Osoby te nie muszą więc składać wniosku, aby otrzymać wspomniane wsparcie finansowe. Nie są również zobowiązane do przedstawiania zaświadczeń lekarskich i dokumentacji medycznej. Przyznany dodatek pielęgnacyjny będzie wypłacany co miesiąc razem z emeryturą lub rentą.

Reklama

Wniosek o dodatek pielęgnacyjny. Kto musi go złożyć?

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku osób młodszych, które pobierają emeryturę lub rentę i posiadają orzeczenie lekarza orzecznika ZUS dotyczące całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Jeśli chcą otrzymać świadczenie, muszą złożyć do ZUS wniosek o dodatek pielęgnacyjny na formularzu EPD.

Jak wynika z informacji umieszczonych we wskazanym wniosku dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie, która przebywa w:

  • zakładzie opiekuńczo-leczniczym,
  • zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym,
  • ponadgminnym domu pomocy społecznej na podstawie skierowania wydanego przed 1 stycznia 2004 roku.

Wyjątek stanowi sytuacja, w której dana osoba przebywa poza placówką dłużej niż 2 tygodnie w ciągu miesiąca.

Do wniosku o dodatek pielęgnacyjny należy załączyć następujące dokumenty:

  • zaświadczenie o stanie zdrowia, które wystawione zostało przez lekarza leczącego, jednak nie wcześniej niż miesiąc przed datą złożenia wniosku (formularz OL-9);
  • dokumentację medyczną, jeśli dana osoba ją posiada;
  • informację o miejscach leczenia w przypadku nieposiadania dokumentacji medycznej (formularz OL-9A);
  • decyzję o skierowaniu do zakładu lub inny dokument potwierdzający pobyt w nim w przypadku przebywania w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym.

Jak złożyć wniosek o dodatek pielęgnacyjny?

Wniosek o dodatek pielęgnacyjny można złożyć w dowolnej placówce ZUS. Zostanie on natomiast rozpatrzony w placówce właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wnioskującego. Wniosek można złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub wysłać pocztą. W przypadku przebywania za granicą można to zrobić za pośrednictwem polskiego urzędu konsularnego. Wniosek można też złożyć elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.