Ponowne przeliczenie emerytury może się przełożyć na znacznie wyższe świadczenie emerytalne. Warto pamiętać, że ZUS nie może obniżyć obecnego świadczenia, wobec czego w najgorszym wypadku może jedynie odrzucić wniosek. Z ponownego przeliczenia emerytury nie mogą jednak skorzystać wszyscy. Jakie warunki należy spełnić?

Reklama

Komu przysługuje ponowne przeliczenie emerytury?

Prawo do ponownego przeliczenia emerytury przysługuje osobom uprawnionym do świadczeń emerytalno-rentowych, które w momencie składania wniosku:

  • nie dysponowały wszystkimi dokumentami potwierdzającym okresy ubezpieczenia, a aktualnie nimi dysponują i mogą udowodnić zarobki za lata sprzed przejścia na emeryturę lub po przejściu na emeryturę,
  • obecnie mogą udokumentować zarobki za lata sprzed przejścia na emeryturę lub zarobki, jakie były uzyskiwane po przejściu na emeryturę,
  • które po przyznaniu świadczenia pracowały lub opłacały składki społeczne.

Emeryturę przyznaną na nowych zasadach można rozliczyć ponownie także w sytuacji, gdy po przyznaniu świadczenia emeryt pracował lub podlegał ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z innego tytułu, lub uzyskiwał nowe dochody, które mają wpływ aktualnie na wysokość kapitału początkowego.

Skorzystać mogą z niego również kobiety podlegające składkom w OFE, które przeszły na emeryturę przed 1 października 2017 roku, a obecnie skończyły 65. rok życia, ale nie osiągnęły podwyższonego wieku emerytalnego ustalonego dla mężczyzn. W takiej sytuacji kobiety mogą albo złożyć wniosek o ponowne przeliczenie, albo poczekać do momentu ukończenia 67. roku życia, ponieważ wtedy ZUS automatycznie ponownie przeliczy ich emeryturę.

Ponowne przeliczenie świadczenia emerytalnego może być również opłacalne dla kobiet, które przed 1999 rokiem wychowywały dzieci. Wówczas w ich przypadku, możliwe może okazać się dodanie do kapitału początkowego maksymalnie 6 lat opieki.

Reklama

Jak złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury?

Przeliczenie emerytura odbywa się na wniosek. Emerytura lub renta ZUS jest wówczas przeliczana od miesiąca, w którym zostanie złożony. By złożyć wniosek należy wypełnić formularz ERPO dostępny na stronie internetowej ZUS (lub w innej placówce organizacyjnej Zakładu). Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz wysokości wynagrodzenia.

Wniosek trzeba złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub drogą pocztową do właściwej placówki ZUS. Na odpowiedź ZUS ma 30 dni. W tym czasie Zakład powinien wydać decyzję dotyczącą ponownego przeliczenia świadczenia.

Ponowne przeliczenie emerytury. Na czym polega?

Ponowne przeliczenie emerytury polega na podzieleniu składek zapisanych na koncie po tym, jak dana osoba zaczęła pobierać świadczenie, przez średnie dalsze trwanie życia ustalone w dniu złożenia wniosku o przeliczenie świadczenia.

ZUS informuje, że przy ponownym przeliczeniu emerytury bierze pod uwagę wyłącznie te składki, które były zapisywane na koncie ubezpieczonego od miesiąca, w którym pierwszy raz pobierano emeryturę, do miesiąca, w którym emeryt złożył wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia.