Dla kogo przeznaczony jest bon senioralny?

Bon senioralny będzie można wykorzystać na usługi, z których korzystać będzie osoba po 75. roku życia, w której przypadku możliwe jest zidentyfikowanie określonych potrzeb w zakresie czynności dnia codziennego, które jednak nie mogą być zapewnione przez członków rodziny seniora. W związku z tym program ma pomóc osobom aktywnym zawodowo, które z powodu pracy nie mogą pomóc starszej osobie w codziennych czynnościach.

Kto otrzyma bon senioralny?

Reklama

Choć pieniądze pochodzące z bonu senioralnego przeznaczone są na potrzeby osób, które ukończyły 75 lat, to osobą, która jest uprawniona do jego pozyskania, jest zstępny seniora. Aby starać się o uzyskanie takiej pomocy, zstępny musi osiągać dochód co najmniej w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, który nie może jednak przekroczyć:

  • dwukrotności minimalnego wynagrodzenia w przypadku gospodarstwa jednoosobowego;
  • trzykrotności minimalnego wynagrodzenia dla gospodarstwa wieloosobowego, bez względu na liczbę osób w rodzinie.

Jeżeli osoba, na rzecz której składany jest wniosek, zamieszkuje wspólnie z małżonkiem lub partnerem, który ma co najmniej 75 lat, ocena potrzeb wsparcia uwzględnić musi również niezaspokojone potrzeby w zakresie podstawowych czynności dnia codziennego tego współmałżonka/partnera.

Jak złożyć wniosek o bon senioralny?

Zstępny osoby w wieku co najmniej 75 lat może złożyć wniosek o bon senioralny do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania seniora lub elektronicznie, przez internet. Do wniosku dołączony jest kwestionariusz, który ma ocenić poziom niezaspokojonych potrzeb seniora. Na tej podstawie gmina ma zadecydować o tym, jakiego wsparcia potrzebuje i w jakiej skali. Innym elementem wniosku będzie także zgoda seniora na złożenie wniosku przez zstępnego.

Reklama

Wysokość bonu senioralnego

Maksymalna miesięczna wysokość bonu senioralnego wynosić ma maksymalnie 50 proc. wynagrodzenia minimalnego w II połowie 2024 roku, co oznacza kwotę 2150 zł Warto jednak podkreślić, że uprawnieni otrzymują bon, czyli – jak wskazuje projekt ustawy – "prawo do skorzystania ze wsparcia w ramach usług o charakterze opiekuńczym w określonej liczbę godzin i zakresie podstawowych czynności dnia codziennego przez gminę". Nie można więc zamienić go na gotówkę, a jeśli cała jego wartość nie zostanie wykorzystana w jednym miesiącu, reszta nie przechodzi na miesiąc następny. Wartość bonu to liczba godzin świadczenia usług przemnożona przez jedną godzinę usług.

Na jakie usługi może zostać przeznaczony bon senioralny?

W ramach bonu senioralnego wykonywane mogą być usługi w 4 obszarach:

  • podstawowe zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych;
  • pomoc w uzyskaniu dostępu do świadczeń zdrowotnych;
  • podstawowa opieka higieniczno-pielęgnacyjna;
  • zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Kiedy bon nie przysługuje?

Bon senioralny nie przysługuje, jeśli osoba starsza zamieszkuje w gospodarstwie domowym z inną osobą dorosłą, która nie pracuje i może jej zapewnić pomoc oraz wsparcie. Ponadto w ramach bonu nie można realizować usług o charakterze medycznym.