Czym jest przedawnienie roszczenia?

Na wstępie wyjaśnijmy, czym jest przedawnienie roszczenia. Zgodnie z prawem wierzyciel (czyli osoba, której jesteśmy coś dłużni) ma prawo domagać się zapłaty swojej należności. Nie może jednak robić tego w nieskończoność. Kodeks cywilny wprowadza bowiem coś takiego, jak przedawnienie roszczeń majątkowych. Wbrew powszechnie obowiązującemu przekonaniu, nie oznacza to, że dług przestaje istnieć. Przedawnienie uniemożliwia tylko jego przymusowe dochodzenie. W praktyce oznacza to, że wierzyciel nie będzie mógł z nim do komornika.

Jakie roszczenia się przedawniają?

Reklama

Art. 118 Kodeksu cywilnego wskazuje ogólny sześcioletni termin przedawnienia roszczeń majątkowych, który jest liczony od chwili wymagalności roszczenia.

Reklama

Przez wymagalność należy rozumieć stan, w którym wierzyciel ma prawną możliwość żądania zaspokojenia przysługującej mu wierzytelności.

Czym jest natomiast roszczenie majątkowe? Przykładowo będzie to żądanie zapłaty kwoty wynikającej z faktury albo zapłaty zaległego wynagrodzenia za pracę. Będą to więc takie roszczenia, których wartość da się wyrazić w pieniądzu.

Reklama

Co istotne, terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną. Nie możemy zatem w nie ingerować, na przykład za pomocą umowy.

Ważne

Ważne: Od 9 lipca 2018 roku sąd w sprawach przeciwko konsumentom bada z urzędu, czy dochodzone roszczenie uległo przedawnieniu, nie trzeba zatem samemu o to wnosić w toku postępowania.

To jest ogólna zasada. Jakie są terminy przedawnienia w poszczególnych rodzajach roszczeń?

Jakie są terminy przedawnienia za telefon?

Dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej okres przedawnienia wynosi trzy lata.

Będą dotyczyły zatem takich długów, jak na przykład rachunki za czynsz, prąd, telefon, media.

Przedawnienia wynikające z umów ubezpieczeniowych również przedawniają się z okresem trzech lat.

Przerwanie biegu przedawnienia

Co ważne, bieg przedawnienia długu może zostać wstrzymany. Może to na przykład nastąpić, jeśli rozpocznie się mediacja, dług zostanie zaakceptowany lub zostanie wniesiona sprawa do sądu. Co najważniejsze, ignorowanie wiadomości czy innych prób kontaktu wierzyciela nie jest sposobem na przedawnienie długu.