Czym jest dodatek pielęgnacyjny?

Dodatek pielęgnacyjny to comiesięczne świadczenie wypłacane wraz z emeryturą lub rentą. Skierowane jest do osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Dodatek przyznawany jest przez ZUS, KRUS lub inny organ wypłacający emerytom lub rencistom ich świadczenia (dodatek pielęgnacyjny należy się również emerytom i rencistom mundurowym).

Dla kogo jest przeznaczony dodatek pielęgnacyjny?

Reklama

Dodatek pielęgnacyjny przeznaczony jest dla dwóch grup:

Reklama
  • osób po 75. roku życia.
  • osób niezdolnych do pracy oraz samodzielnej egzystencji.

Seniorzy którzy skończą 75 lat nie muszą składać żadnych wniosków. ZUS, KRUS itd. powinien przyznać dodatek pielęgnacyjny z urzędu i zacząć go wypłacać wraz z emeryturą. Osoby młodsze pobierające emeryturę lub rentę których dotyczy druga sytuacja powinny złożyć specjalny wniosek wraz z dokumentacją medyczną. O tym, czy kwalifikują się do otrzymania dodatku zdecyduje lekarz orzecznik (komisja).

Dodatek pielęgnacyjny dla osób przed 75. rokiem życia. Wniosek

Osoby przed 75. r.ż. ubezpieczone w ZUS, którym dodatek pielęgnacyjny nie jest przyznawany z urzędu, lecz na wniosek, muszą złożyć:

  • wniosek o dodatek pielęgnacyjny,
  • zaświadczenie o stanie zdrowia na druku OL-9 wystawione przez lekarza,
  • zaświadczenie powinno być wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku,
  • do wniosku może być dołączona dokumentacja medyczna.

Wniosek można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS (pisemnie lub ustnie do protokołu). Dokumenty można też przesłać pocztą lub skorzystać z pośrednictwa polskiego urzędu konsularnego (dla osób z zagranicy). "Po analizie wniosku i załączonej dokumentacji oraz ewentualnym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego organ rentowy wydaje decyzję w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji" – wyjaśnia Zakład. Od decyzji ws. dodatku pielęgnacyjnego można się odwołać. "Postępowanie odwoławcze jest wolne od opłat" – czytamy na stronie ZUS-u. Podobna procedura obowiązuje w innych organach emerytalno-rentowych.

Wysokość dodatku pielęgnacyjnego 2024

Od 1 marca 2024 r. dodatek pielęgnacyjny wynosi 330,07 zł. Wcześniej przez rok obowiązywała kwota 294,39 zł. Zmiana to efekt tego, że dodatek ten, podobnie jak inne świadczenia, podlega waloryzacji (co zapobiega utracie ich wartości spowodowanej inflacją). Dodatek pielęgnacyjny jest wolny od podatku dochodowego i nie podlega ani egzekucji sądowej, ani administracyjnej (czyli nie może być zajęty przez komornika). Wypłata dodatku pielęgnacyjnego następuje wraz z wypłatą emerytury lub renty.

Kto nie może otrzymać dodatku pielęgnacyjnego?

Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie przebywającej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym powyżej dwóch tygodni w miesiącu. "Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje również osobom pobierającym tylko rentę socjalną (czyli bez zbiegu z rentą rodzinną)" – wyjaśnia ZUS.

Warto też pamiętać, że dodatek pielęgnacyjny przyznawany przez organy emerytalno-rentowe (czyli najczęściej ZUS i KRUS) jest czymś innym niż zasiłek pielęgnacyjny przyznawany przez samorząd (wójta, burmistrza, prezydenta miasta). Oba świadczenia nie powinny być wypłacane jednocześnie. "Jeśli jesteś uprawniony do zasiłku pielęgnacyjnego i ZUS przyznał Ci dodatek pielęgnacyjny powinieneś niezwłocznie powiadomić o tym właściwy organ, który wypłaca Ci zasiłek pielęgnacyjny" – podkreśla ZUS.