Komu jest przyznawany i ile wynosi dodatek z tytułu narodzin dziecka?

Zgodnie z przepisami, dodatek przyznawany z tytułu narodzin dziecka wynosi 1000 zł i może być otrzymany jednorazowo.Przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu dziecka. Ponadto dodatek ten nie stanowi samoistnego świadczenia, a zatem można go otrzymać tylko razem z zasiłkiem rodzinnym.

Dodatek z tytułu narodzin dziecka a liczba dzieci

Reklama

Jeśli pojawi się wniosek o przysposobienie kilku dzieci lub jeśli narodzi się więcej niż jedno dziecko w trakcie jednego porodu, dodatek przysługuje na każde z nich.

Reklama

Warunki otrzymania dodatku z tytułu narodzin dziecka

Warunkiem otrzymania dodatku z tytułu narodzin dziecka jest to, że matka dziecka była pod opieką medyczną co najmniej od 10. tygodnia ciąży. Lekarz lub położna mogą wystawić zaświadczenie potwierdzające, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną od co najmniej 10. tygodnia ciąży do dnia porodu. Warunek ten nie obowiązuje osób, które są prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko.

Wzór zaświadczenia dotyczącym opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do otrzymania dodatku z tytułu narodzin dziecka, został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 14 września 2010 roku. Co ważne, wniosek o ten dodatek należy złożyć przed ukończeniem przez dziecko pierwszego roku życia. Zasada ta dotyczy również rodziców, którzy dziecko adoptowali, jego opiekunów prawnych oraz faktycznych.

Reklama

Gdzie złożyć wniosek?

Organ realizujący świadczenia rodzinne udostępnia wzór formularza wniosku oraz niezbędnych dokumentów. Można o nie zapytać w urzędzie gminy lub miasta, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce organizacyjnej gminy, odpowiedzialnej za realizację świadczeń rodzinnych w danej lokalizacji.

W przypadku składania wniosku o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu narodzin dziecka należy dołączyć zaświadczenie o opiece medycznej nad matką dziecka od co najmniej 10. tygodnia ciąży do dnia porodu, wystawione przez lekarza lub położną.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Jeśli jednak wniosek dotyczy dziecka, które jest pod opieką prawną, faktyczną lub zostało przysposobione, termin składania wniosku przypada na 12 miesięcy od momentu przejęcia opieki nad dzieckiem lub jego przysposobienia, ale nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia