Staż pracy a emerytura

Aby otrzymać prawo do emerytury, należy ukończyć 60 lat w przypadku kobiet oraz 65 lat w przypadku mężczyzn, a także osiągnąć wymagany staż pracy, na który składają się okresy składkowe i nieskładkowe (staż 20 lat u kobiet i 25 lat u mężczyzn).

Okresy nieskładkowe zaliczane do stażu pracy

Reklama

Listę okresów nieskładkowych znajdziemy w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w art. 7. Są to między innymi okresy:

 • pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wypłacanego na podstawie przepisów Kodeksu pracy;
 • pobierania świadczenia rehabilitacyjnego;
 • pobierania renty chorobowej po ustaniu zatrudnienia w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa obowiązującego w danym zawodzie lub po ustaniu obowiązku ubezpieczenia społecznego z innego tytułu;
 • opieki pielęgnacyjnej nad inwalidą wojennym zaliczonym do I grupy inwalidów lub całkowicie niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji;
 • nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia tej nauki, w wymiarze określonym w programie studiów;
 • studiów doktoranckich i aspirantury naukowej w wymiarze określonym w decyzji o ich utworzeniu;
 • asystenckich studiów przygotowawczych;
 • dokształcania zawodowego lekarzy w klinikach akademii medycznych i oddziałach instytutów naukowych w charakterze wolontariusza – w granicach do 1 roku.

Na liście nie ma wymienionej nauki w szkole średniej.

Czy szkoła średnia wlicza się do emerytury?

Jak wskazaliśmy, na liście okresów nieskładkowych nie znajduje się nauka w szkole średniej, w związku z tym nie wlicza się ona do stażu pracy potrzebnego do uzyskania emerytury.

Czy studia uwzględnia się w wyliczaniu stażu pracy do emerytury?

Powyższa lista okresów nieskładkowych zawiera naukę w szkołach wyższych. Warunkiem jest ukończenie studiów zgodnie z programem.

Nie ma tutaj znaczenia, czy student kończy naukę w trybie dziennym czy zaocznym. Nie jest również istotne, czy ukończy studia magisterskie czy licencjackie. Każdy z tych wariantów pozwala na doliczenie 8 lat do stażu pracy.

Aby wliczyć szkołę wyższą do stażu pracy, należy przedstawić odpowiednie zaświadczenie z uczelni, które potwierdza jej ukończenie, a także czas trwania i programowy wymiar lub dyplom ukończenia studiów.

Reklama

Studia i praca w tym samym czasie – jak liczyć staż pracy?

W przypadku osób, które jednocześnie studiowały i pracowały, nie sumuje się tych okresów do obliczania stażu pracy potrzebnego do otrzymania emerytury.

Okres nauki a wymiar urlopu wypoczynkowego

Szkoła średnia jest jednak zaliczana do stażu pracy w przypadku obliczania wymiaru urlopu wypoczynkowego. I tak osoby, które ukończyły:

 • zasadniczą lub inną równorzędną szkołę zawodową – wliczają do stażu pracy przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, jednak nie więcej niż 3 lata;
 • średnią szkołę zawodową – wliczają przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej niż 5 lat;
 • średnią szkołę zawodową dla absolwentów zasadniczych lub równorzędnych szkół zawodowych – wliczają 5 lat;
 • średnią szkołę ogólnokształcącą – wliczają 4 lata;
 • szkołę policealną – wliczają 6 lat;
 • szkołę wyższą – wliczają 8 lat, bez względu na rodzaj studiów.

Dzięki dodatkowym okresom wliczanym do stażu pracy, można szybciej uzyskać zwiększony wymiar urlopu wypoczynkowego – czyli 26, a nie 20 dni.