Czym jest świadczenie ratownicze?

Świadczenie ratownicze przyznawane jest strażakom, którzy wykonywali swoją pracę w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej z tytułu wysługi lat. Muszą oni pobierać emeryturę, gdyż świadczenie jest dodatkiem do niej. Wypłacane jest ono przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA do śmierci emeryta.

Ile wynosi świadczenie ratownicze?

Reklama

Do tej pory zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych świadczenie ratownicze wynosiło 200 zł, jednak 1 marca 2023 roku zostało zwaloryzowane do kwoty 230 zł miesięcznie. Oznacza to, że w ciągu roku można uzyskać dodatkowe 2760 zł.

Kto może otrzymać świadczenie ratownicze?

We wspomnianej ustawie o ochotniczych strażach pożarnych możemy znaleźć informacje o tym, kto jest uprawniony do wnioskowania o świadczenie ratownicze. Przysługuje ono strażakom ratownikom Ochotniczej Straży Pożarnej. Aby móc o nie wnioskować, należy czynnie uczestniczyć w działaniach lub akcjach ratowniczych w przypadku mężczyzn przez co najmniej 25 lat, a w przypadku kobiet – co najmniej 20 lat. Ponadto mężczyzna musi osiągnąć 65. rok życia, a kobieta 60. rok życia.

Co jest rozumiane jako czynny udział? To bezpośredni udział w akcjach i działaniach ratowniczych co najmniej raz w roku. Właściwy komendant powiatowy (miejski) Straży Pożarnej posiada ewidencję udziału strażaków ratowników OSP w działaniach i akcjach ratowniczych. Obejmuje ona datę, numer i miejsce podjętych działań, a także imienny wykaz uczestników. Według ustawy ewidencja ta może być prowadzona przy pomocy Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej. Natomiast informacje te komendant powiatowy (miejski) powinien przechowywać co najmniej 50 lat.

Co ważne, nie jest istotne, czy w wysłudze lat jako strażak ratownik w OSP była ciągłość, najważniejsze są podane wyżej liczby.

Reklama

Jak wnioskować o dodatek do emerytury dla byłych strażaków?

Aby uzyskać świadczenie ratownicze, należy o nie zawnioskować, nie jest ono przyznawane z urzędu. Konieczne jest złożenie wniosku, który można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2022 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego. Składa się je do komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej.

Do wniosku należy dołączyć dowód bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych. Od 1 stycznia 2022 roku, czyli wprowadzenia ustawy o ochotniczych strażach pożarnych jest to dokumentacja prowadzona przez Państwową Straż Pożarną. Natomiast od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2021 roku mogło to być ponadto oświadczenie złożone przez 3 świadków.