Czym jest świadczenie Mama 4+?

Świadczenie Mama 4+, czyli rodzicielskie świadczenie uzupełniające, przeznaczone jest dla osób, które w związku z wychowywaniem co najmniej 4 dzieci przerwały pracę zawodową lub w ogóle jej nie podjęły. W konsekwencji dzisiaj nie mają prawda nawet do świadczeń minimalnych. Świadczenie ma im pomóc w otrzymaniu środków niezbędnych do życia.

Komu przysługuje świadczenie Mama 4+?

Reklama

Mama 4+ to program skierowany głównie do kobiet, jednak mogą skorzystać z niego również ojcowie. Świadczenie to przysługuje matce, która osiągnęła 60. rok życia, nie posiada niezbędnych środków do otrzymania oraz urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej 4 dzieci. Może je pobierać również ojciec po osiągnięciu 65 lat, nieposiadający wystarczających środków, który wychował co najmniej 4 dzieci, jeśli matka dzieci porzuciła je, zaprzestała wychowywania lub zmarła.

Reklama

Kiedy mowa o dzieciach, chodzi o dzieci własne, przysposobione, współmałżonka lub przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej. O zasiłek nie można starać się w przypadku rodziny zastępczej zawodowej.

Reklama

Ile wynosi świadczenie Mama 4+?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające ma pozwolić osobom je pobierającym na osiągnięcie miesięcznego wsparcia w wysokości minimalnej emerytury. To oznacza, że jeśli nie pobiera się emerytury lub renty, otrzymuje się świadczenie w wysokości najniższej emerytury, która od marca 2023 roku wynosi 1588,44 zł. Wartość ta się zmienia, co roku podlega waloryzacji.

Natomiast w przypadku osób, które pobierają rentę lub emeryturę w wysokości niższej niż najniższa emerytura, wówczas świadczenie Mama 4+ pozwala na wyrównanie tej różnicy, a więc wynosi tyle, ile różnica między najniższą emeryturą a kwotą, którą otrzymuje świadczeniobiorca.

Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać świadczenie?

Osoba ubiegająca się o świadczenie Mama 4+ musi mieszkać w Polsce i mieć w kraju swój ośrodek interesów życiowych przez co najmniej 10 lat, posiadać polskie obywatelstwo lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej bądź Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu i mieć prawo pobytu stałego w Polsce lub też zalegalizowany pobyt w Polsce w przypadku cudzoziemców.

Jak otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające?

Aby otrzymać świadczenie Mama 4+ należy wypełnić wniosek i dołączyć do niego następujące dokumenty: oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej (znajdziesz je tutaj), informację o numerach PESEL dzieci, orzeczenia sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem, zagraniczny dokument stanu cywilnego, który potwierdza urodzenie dziecka, jeśli akt jego urodzenia nie jest sporządzony w polskim rejestrze stanu cywilnego, oraz inne dokumenty, które mogą wpływać na przyznanie świadczenia.

W przypadku ojca, który stara się o to świadczenie, musi również w oświadczeniu wykazać datę porzucenia dzieci przez matkę, zaprzestania ich wychowania przez długi okres lub datę śmierci – i potwierdzić to dokumentami.