Płaca minimalna na umowie o pracę

Art. 6. ust. 1. ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wskazuje, że wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli pracodawca nie wypłaci pracownikowi płacy minimalnej, narusza jego prawa pracownicze.

Reklama

Od 1 lipca 2023 roku wynagrodzenie minimalne wynosi 3600 zł brutto. Od 1 stycznia 2024 roku płaca wzrośnie do 4242 zł brutto, kolejna podwyżka ma z kolei mieć miejsce w lipcu 2024 roku i wówczas minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 4300 zł brutto.

Reklama

Kiedy można wypłacić pensję poniżej minimalnej?

Choć wypłacenie pensji poniżej minimalnego wynagrodzenia jest łamaniem praw pracowniczych, to jednak istnieje sytuacja, w której pracodawca może ustalić pensję poniżej minimalnej. Wówczas różnicę między nią a płacą minimalną wyrównuje premią lub innymi dodatkami.

Może to zrobić, ponieważ wynagrodzenie za pracę nie jest tym samym co wynagrodzenie zasadnicze ustalone w umowie o pracę.

Reklama

Co nie może być zaliczane do płacy minimalnej?

Na stronie Państwowej Inspekcji Pracy została opracowana porada prawna dotycząca wynagrodzenia o pracę, w której znajduje się następująca informacja: "Przepisy prawa pracy nie określają sposobu ustalania wynagrodzenia za pracę, ani nie wyliczają wszystkich składników, które mogą się do niego zaliczać, dlatego też pracodawcy mają swobodę w zakresie systemu wynagradzania jaki wprowadzą dla swoich pracowników".

Co jednak istotne, do wynagrodzenia za pracę nie można zaliczyć nagrody jubileuszowej, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, dodatku za pracę w porze nocnej oraz dodatku za staż pracy.

Suma wszystkich składników wynagrodzenia, nie wliczając do niej powyżej wymienionych, musi wynosić co najmniej tyle, ile płaca minimalna w danym okresie.