Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy dla rodziców przysługuje zarówno matce, jak i ojcu dziecka. Co jednak ważne, za dany okres może go otrzymać tylko jeden z rodziców. Będzie to ten z nich, który wystąpi z wnioskiem o wypłatę świadczenia.

Otrzymać go można niezależnie od okresu ubezpieczenia na dzieci rodzica lub jego małżonka, dzieci przysposobione czy przyjęte na wychowanie i utrzymanie (na przykład rodzina zastępcza). Ponadto zasiłek opiekuńczy dla rodzica przysługuje jedynie wówczas, gdy nie ma innych członków rodziny mogących zapewnić dziecku opiekę. Nie dotyczy to sytuacji, w której opieka dotyczy chorego dziecka do 2. roku życia.

Reklama

Świadczenie to należy się również ojcu dziecka, jeśli matka, która pobiera zasiłek macierzyński w czasie 8 tygodni po porodzie, nie może się opiekować urodzonym dzieckiem, a ze względu na przejęcie obowiązków ojciec musi przerwać zatrudnienie lub inną działalność zarobkową.

Reklama

W jakiej sytuacji można starać się o zasiłek opiekuńczy dla rodziców?

Zasiłek opiekuńczy może otrzymać ubezpieczona osoba, która musi osobiście sprawować opiekę nad dzieckiem w wieku do 8 lat, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły, klubu dziecięcego (zamknięcie jest nieprzewidziane, jeśli rodzic dowiedział się o tym mniej niż 7 dni przed); kiedy zachorowała niania, z którą podpisana jest umowa uaktywniająca, lub inny dzienny opiekun; w przypadku porodu lub choroby małżonka lub rodzica dziecka, który stale opiekuje się nad dzieckiem, jeśli z powodu choroby nie może on sprawować opieki nad dzieckiem; kiedy małżonek osoby ubezpieczonej lub rodzica opiekującego się stale dzieckiem, przebywa w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym (stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne).

Zasiłek przysługuje również rodzicom, którzy muszą sprawować opiekę nad chorym dzieckiem w wieku do 14. roku życia. Innym przypadkiem jest opieka nad chorym dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem do konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby ze względu na ograniczoną możliwość samodzielnej egzystencji i stałego udziału opiekuna w leczeniu, rehabilitacji i edukacji dziecka do ukończenia przez nie 18. roku życia.

Świadczenie to otrzymać mogą również rodzice dziecka do 18. roku życia, które legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności z wymienionymi wyżej wskazaniami, w przypadku jeśli muszą się nim opiekować z powodu porodu lub choroby małżonka, który stale zajmuje się dzieckiem, oraz pobytu tej osoby w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym.

Ile wynosi zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy dla rodzica wynosi 80 procent podstawy wymiaru zasiłku, a wyliczony zostaje przez płatnika składek lub ZUS.

Co oznacza podstawa wymiaru zasiłku?

W przypadku osób zatrudnionych (pracowników) podstawą wymiaru zasiłku jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pracownika z ostatnich 12 miesięcy przed miesiącem, w którym sprawuje opiekę nad dzieckiem. Od kwoty odejmuje się składki na ubezpieczenie społeczne w części, w której opłaca je zatrudniony.

W przypadku osób, które nie są pracownikami, podstawą wymiaru jest miesięczny przychód z ostatnich 12 miesięcy przed miesiącem, w którym sprawowana jest opieka nad chorym dzieckiem. Należy ją jednak pomniejszyć o 13,71 procenta.

Co zrobić, by otrzymać zasiłek opiekuńczy dla rodzica?

Przede wszystkim należy pobrać wniosek o zasiłek opiekuńczy Z-15A i dołączyć do niego takie dokumenty, jak wydruk zwolnienia elektronicznego (jeśli płatnik nie ma profilu na PUE ZUS), zaświadczenie lekarskie na wydruku, jeśli na przykład lekarz nie ma połączenia z Internetem (później może się pojawić na PUE ZUS, więc nie będzie to wówczas konieczne), zaświadczenie płatnika składek (w przypadku kiedy zasiłek wypłaca ZUS) Z-3 dla pracownika, Z-3b dla osoby prowadzącej działalność, osoby współpracującej lub osoby duchownej, Z-3a w pozostałych przypadkach. Jeśli składasz wniosek osobiście, musisz mieć ze sobą dokument tożsamości.

Wszystkie niezbędne dokumenty (tutaj znajdziesz pełną listę) złóż w ZUS-ie lub u płatnika składek. Możesz to zrobić osobiście, pocztą lub z pomocą pełnomocnika.