OBOWIĄZUJĄ

Waloryzacja emerytur i rent. Rada Ministrów, w rozporządzeniu z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2008 roku (Dz.U. nr 28, poz. 163), które weszło w życie 20 lutego 2008 r., ustaliła, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent przyznanych przed 1 marca 2007 r. wynosi 106,5 proc., przyznanych lub przeliczonych w okresie od 1 marca 2007 r. do 29 lutego 2008 r. – 104,2 proc.

W MINISTERSTWACH

Świadczenia rodzinne. W resorcie pracy opracowano projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zaproponowano w nim, aby świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, czyli zapomoga (przysługującą wszystkim rodzicom) i dodatek (który przysługuje tylko osobom uprawnionym do pobierania zasiłku rodzinnego) były wypłacane tylko wtedy, gdy matka co najmniej od dziesiątego tygodnia ciąży do porodu pozostawała pod stałą opieką lekarską. Dodatek (400 zł) będą mogły otrzymywać osoby, które podjęły pracę w trakcie urlopu wychowawczego, pod warunkiem, że nie uniemożliwia im to sprawowania bezpośredniej opieki nad dzieckiem. Będzie on przysługiwał także jeżeli dziecko zostanie umieszczone w żłobku lub przedszkolu, z wyjątkiem placówek, które przez pięć dni w tygodniu zapewniają opiekę całodobową. Obecnie konsekwencją zarobkowania w trakcie takiego urlopu jest utrata prawa do dodatku.

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

Składki żołnierzy. Zdaniem rzecznika praw obywatelskich domaganie się przez ZUS zaległych składek od żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy w 1999 roku prowadzili działalność gospodarczą, jest nieuzasadnione, ponieważ zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych osoby te nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym z żadnego tytułu ubezpieczenia, również z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Mogą natomiast od 30 grudnia 1999 r. opłacać takie składki dobrowolnie.

ZDANIEM PRACODAWCÓW

Nowy system emerytalny. Krajowa Izba Gospodarcza jest przeciwna propozycji resortu pracy, aby ZUS do 2013 r. sam wypłacał ze środków zgromadzonych w OFE emerytury okresowe kobietom w wieku 60–65 lat (miały zająć się tym zakłady emerytalne, których powstanie planowano na początek 2009 r.) oraz utrzymaniu renty rodzinnej w wysokości 80 proc. emerytury męża dla kobiet, które ukończyły 50 lat. W opinii Izby rozwiązania dotyczące emerytur rodzinnych mogą okazać się niezwykle kosztowne, a resort pracy powinien pracować nad projektem ustawy, który był konsultowany z partnerami społecznymi w grudniu 2007 r. i który przewidywał wprowadzenie emerytury małżeńskiej, gwarantującej świadczenia kobietom, które nigdy nie pracowały oraz tym z niskimi emeryturami, jednak po osiągnięciu przez nie odpowiedniego wieku (np. 50 lat). Przedsiębiorcy uważają, że zadania związane z wypłacaniem emerytur i zarządzaniem finansami należy uniezależnić od ZUS i już w 2009 r. powierzyć niepublicznym zakładom ubezpieczeń emerytalnych.

PRZYPOMINAMY

Pracodawcy prowadzący pracownicze programy emerytalne mieli obowiązek do 1 marca br. złożyć do Komisji Nadzoru Finansowego roczną informację na temat realizacji tych programów w 2007 roku. Informacja musi zostać sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 maja 2004 r., opublikowanym w Dz.U. nr 123, poz. 1297).