Emerytura z 3-letnim okresem gwarantowanym oznacza, że przez trzy lata po śmierci ubezpieczonego jego świadczenie będzie otrzymywała osoba przez niego wskazana. Poprzednie założenia reformy emerytalnej przewidywały wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2009 r. oprócz podstawowego świadczenia emerytalnego, czyli dożywotniej emerytury indywidualnej, możliwości wyboru emerytury małżeńskiej lub emerytury z 10-letnim okresem gwarantowanym. Przewiduje się (w bliżej nieokreślonym czasie) zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, a emerytura ma być wyliczana na podstawie tablic trwania życia takich samych dla obojga płci. Kobiety odchodzące na emeryturę przed ukończeniem 65 lat otrzymają emeryturę okresową ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. Odrębny system emerytalny zachowają górnicy.

Reklama

Emerytury pomostowe mają funkcjonować od 1 styczniu 2009 r. Prawo do emerytur pomostowych ma przysługiwać osobom zatrudnionym w szczególnych warunkach lub wykonującym prace o szczególnym charakterze (wymagany jest 25-letni staż pracy dla mężczyzny i 20-letni dla kobiety, w tym 15 lat pracy w szkodliwych warunkach), które nie osiągnęły wieku emerytalnego uprawniającego do przejścia na wcześniejszą emeryturę. Świadczenia te będą wypłacane do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego wymaganego dla danej grupy zawodowej, a będą mogli z niej skorzystać ubezpieczeni urodzeni pomiędzy 31 grudnia 1948 r. a 1 stycznia 1969 r. Sfinansuje je Fundusz Emerytur Pomostowych utworzony ze składek pracodawców zatrudniających pracowników w szkodliwych warunkach. System emerytur pomostowych nie obejmie górników.

Resort pracy proponuje też, że dla osób urodzonych po 1948 r., które ze względu na stan zdrowia nie mogą dalej pracować, a ich staż ubezpieczeniowy jest krótki, okres stażu zostanie uzupełniony do pełnych 30 lat, a nie do 25 lat – jak ma to miejsce obecnie (różnica ta wynika z tego, że obecnie przy obliczaniu renty nie uwzględnia się okresów nieskładkowych) – poprzez doliczenie tzw. stażu hipotetycznego (lata brakujące do dnia nabycia prawa do emerytury).

Kolejna, zaproponowana przez rząd zmiana przepisów dotyczy zarobkowania rencistów. Od przyszłego roku będą oni mogli pracować bez ograniczeń, czyli renta nie będzie zmniejszana ani zawieszana. Obecnie jest ona zmniejszana, jeżeli kwota dodatkowego przychodu przekroczy 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni kwartał (aktualnie 1892,40 zł), a jeżeli przekroczy 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia (aktualnie 3514,50 zł), to wypłata świadczenia zostaje zawieszona.

Pracodawcy, którzy zatrudnią osoby, które skończyły 50 lat mają być zwolnieni z opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz przez okres krótszy niż w przypadku innych pracowników wypłacać będą tym osobom świadczenie chorobowe. Szkolenia tych pracowników będzie można sfinansować z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i ze środków Funduszu Pracy.

Począwszy od tego roku renty i emerytury będą rewaloryzowane co roku (w marcu), a nie – jak dotychczas – gdy inflacja od ostatniej waloryzacji przekroczy 5 proc. Wskaźnik waloryzacji będzie obejmował nie tylko wzrost cen, ale też co najmniej 20 proc. realnego wzrostu płac. W tym roku wskaźnik uwzględni wzrost cen i płac na lata 2006 – 2007, a wysokość świadczeń wzrośnie o około 6,5 proc., natomiast emerytury i renty przyznane w okresie od 1 marca 2007 r. do 29 lutego tego roku wzrosną o 4,2 proc. Nowe przepisy o corocznej waloryzacji zlikwidowały wypłatę specjalnych dodatków do świadczeń. Były one wypłacane tylko w tym roku, w którym nie była przeprowadzana waloryzacja. Ponieważ waloryzacja będzie przeprowadzana co roku, nie będzie już wypłaty dodatków.