Kodeks pracy gwarantuje kobietom w ciąży oraz będącym na urlopie macierzyńskim istotne przywileje, mające na celu zabezpieczenie ich zatrudnienia i wsparcie w tym wyjątkowym czasie. Pracodawcy nie mają prawa wypowiedzieć umowy takim pracownicom ani podejmować działań zmierzających do jej rozwiązania. Jednak od tej reguły są wyjątki.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

W tych sytuacjach pracodawca może zwolnić kobietę w ciąży

Można wyróżnić dwie takie sytuacje, które opisane są w art. 177 kp. Pierwsza dotyczy zwolnienia bez wypowiedzenia z powodu zawinionej przez pracownicę sytuacji (zgodnie z art. 52 KP), co obejmuje poważne naruszenie jej obowiązków służbowych, popełnienie przestępstwa w czasie zatrudnienia lub utratę wymaganych uprawnień do wykonywania zawodu.

Druga sytuacja to upadłość pracodawcy lub likwidacja zakładu pracy. W takim przypadku pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z kobietą w ciąży za wypowiedzeniem. Termin wypowiedzenia powinien być uzgodniony z zakładową organizacją związkową. Jeżeli pracownica nie zostanie zatrudniona w innym miejscu, przysługuje jej zasiłek do dnia porodu w wysokości zasiłku macierzyńskiego, a od dnia porodu zasiłek macierzyński odpowiadający części urlopu macierzyńskiego, która przypada po porodzie.

Reklama

To są wyjątkowe sytuacje, ale polskie przepisy prawne gwarantują, że kobiety zatrudnione na umowie o pracę zazwyczaj mogą czuć się bezpiecznie pod względem swojej pracy. Co istotne, ten przywilej obejmuje również kobiety zatrudnione na czasowe umowy, takie jak umowa na czas określony oraz umowa na okres próbny dłuższy niż miesiąc.

Ochrona ciężarnych trakcie wypowiedzenia

Jeśli pracownica dowie się o swojej ciąży podczas okresu wypowiedzenia, wtedy wypowiedzenie złożone przez pracodawcę traci moc. To samo dotyczy sytuacji, gdy pracownica dowiaduje się o ciąży po zakończeniu okresu wypowiedzenia, jeżeli zajście w ciążę miało miejsce przed zakończeniem umowy. Jednak istnieje ważna klauzula: jeśli pracownica zdecyduje się złożyć własne wypowiedzenie lub rozwiązać umowę za porozumieniem stron przed dowiedzeniem się o ciąży, to wypowiedzenie złożone przez pracodawcę nie straci mocy.

Prawa kobiet w ciąży w miejscu pracy

Kobiety w ciąży w Polsce mają szereg praw chroniących je przed dyskryminacją i zapewniających im bezpieczne i zdrowe warunki pracy. Jeżeli chodzi o czas pracy:

  • Maksymalny czas pracy: Kobieta w ciąży nie może pracować dłużej niż 8 godzin dziennie.
  • Praca w porze nocnej: Kobieta w ciąży nie może pracować w porze nocnej. Pracodawca ma obowiązek zmienić jej rozkład czasu pracy tak, aby nie pracowała w nocy. Jeśli jest to niemożliwe, powinien przenieść ją do innej, dziennej zmiany lub pracy.
  • Przerwy w pracy: Kobieta w ciąży ma prawo do dodatkowych przerw w pracy na odpoczynek. Przerwy te nie są wliczane do czasu pracy.
  • Urlopy: Kobieta w ciąży ma prawo do urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego i wychowawczego.

Ponadto kobieta w ciąży nie może wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia. Pracodawca ma obowiązek przenieść ją do innej, bezpiecznej pracy. Kobieta w ciąży ma prawo do zwolnień lekarskich na badania prenatalne. Zwolnienia te są płatne.