Komu przysługuje ochrona przedemerytalna 2024? Ochrona przedemerytalna przysługuje pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, czyli:

  • kobietom, które ukończyły 56 lat,

  • mężczyznom, którzy ukończyli 61 lat.

Dodatkowo, pracownik musi być zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony i posiadać co najmniej 20-letni staż pracy (w przypadku kobiet) lub 25-letni staż pracy (w przypadku mężczyzn).

Reklama

Wyjątki od ochrony przedemerytalnej

Istnieją jednak sytuacje, w których pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem objętym ochroną przedemerytalną. Należą do nich:

Likwidacja lub upadłość pracodawcy. W przypadku gdy pracodawca kończy działalność, ochrona przedemerytalna nie obowiązuje.

Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. Jeśli pracownik dopuści się poważnego przewinienia, np. kradzieży, pracodawca może go zwolnić nawet pomimo ochrony przedemerytalnej.

Długotrwała niezdolność do pracy. Jeśli pracownik jest niezdolny do pracy przez okres dłuższy niż 182 dni w roku kalendarzowym, pracodawca może rozwiązać umowę.

Zmiana warunków pracy. W przypadku zmian organizacyjnych lub technologicznych, które uniemożliwiają dalsze zatrudnienie pracownika, pracodawca może go zwolnić, oferując mu jednak odprawę pieniężną.