Reklama

Wysokość świadczenia zwanego wczasy pod gruszą, może się wahać od kilkuset do kilku tysięcy złotych, zależnie od progów określonych w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) oraz kryterium dochodowego. Pracownicy, którzy mają dzieci, mogą otrzymać dodatkowe dofinansowanie, którego kwota jest również zależna od wewnętrznych ustaleń danego zakładu pracy. Pracodawca w regulaminie ZFŚS ustala szczegółowe zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z ZFŚS oraz zasady alokacji środków funduszu na różne cele i rodzaje działalności socjalnej.

Wczasy od gruszą 2024 - zasady

Warto pamiętać, że nie każda firma oferuje dodatkowe środki na wypoczynek. Aby pracownicy mogli skorzystać z takiego dofinansowania, firma musi prowadzić Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, który jest tworzony przez firmy zatrudniające co najmniej 50 pracowników. Środki uzyskane z tego funduszu pracownik może przeznaczyć na dowolny wyjazd wypoczynkowy, niezależnie od pory roku, miejsca (w kraju lub za granicą), czy formy wyjazdu (samodzielnie lub z biurem podróży).

Ważnym kryterium przy ubieganiu się o dofinansowanie jest dochód pracownika. Osoba starająca się o wsparcie z ZFŚS musi wypełnić odpowiedni wniosek, w którym podaje informacje o swoich dochodach oraz dochodach członków rodziny. Celem świadczenia w ramach wczasów pod gruszą jest wspieranie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji materialnej.

Dlatego też wysokość wsparcia finansowego jest ustalana indywidualnie dla każdego pracownika. Oprócz zarobków uwzględniane są również takie kryteria jak sytuacja życiowa, rodzinna i materialna pracownika. Ważne jest również, że świadczenie przysługuje tylko wtedy, gdy pracownik weźmie 10 dni nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego (co odpowiada 14 dniom kalendarzowym).

Wczasy pod gruszą - ile można otrzymać?

Przepisy nie określają minimalnej ani maksymalnej kwoty, jaką pracownicy mogą otrzymać w ramach wczasów pod gruszą. Przyznanie dofinansowania odbywa się wyłącznie na wniosek pracownika.O jego wysokości decyduje pracodawca, biorąc pod uwagę sytuację życiową, rodzinną oraz materialną pracownika. Przy składaniu wniosku o dofinansowanie nie liczą się staż pracy, kwalifikacje, długość umowy ani zajmowane stanowisko w firmie.

Kto może skorzystać z wczasów pod gruszą?

Dopłaty są wypłacane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Ustawodawca ustalił, że środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mogą być wykorzystywane przez pracowników i ich rodziny, byłych pracowników – emerytów i rencistów oraz ich rodziny, a także inne osoby, którym pracodawca, na przykład w regulaminie funduszu, zezwolił na korzystanie z tych środków.