Z czego może wynikać konieczność aneksowania umów o pracę?

Od 1 stycznia 2024 r. obowiązuje nowa stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę. Z 3600 zł brutto wzrosła do 4242 zł. To oznacza, że osoby, które wcześniej zarabiały najniższą krajową lub kwotę która jest niższa od nowej najniższej krajowej, powinny otrzymać podwyżki. Tak, aby ich pensja była co najmniej równa tej stawce. A ponieważ wysokość wynagrodzenia jest jednym z kluczowych elementów każdej umowy o pracę, modyfikacji, przynajmniej teoretycznie, powinny ulec wszystkie kontrakty opiewające na kwoty niższe niż 4242 zł brutto.

Kiedy pracodawca nie musi przygotowywać aneksów?

Reklama

Okazuje się jednak, że nie w każdej sytuacji pracodawcy są zobligowani do podpisywania aneksów. "Jak wskazuje Państwowa Inspekcja Pracy, aneks pracodawca ma obowiązek wręczyć wszystkim pracownikom, których wynagrodzenie zostało określone kwotowo" – informuje Infor.pl. Inaczej jest w sytuacji, gdy wynagrodzenie nie jest określone poprzez podanie konkretnej kwoty, a w umowie widnieje jedynie zapis o tym, że pracownik otrzymuje minimalne wynagrodzenie zgodne z obowiązującą w danym roku stawką wynikającą z ustawy. "(…) wówczas pracodawca nie ma obowiązku sporządzania takiego aneksu do umowy" – czytamy.

Reklama

Co wchodzi w skład minimalnego wynagrodzenia za pracę?

Sprawdzając wysokość swojej pensji i porównując ją z ustawowym minimalnym wynagrodzeniem za pracę warto pamiętać, że na kwota ta obejmuje kilka składników. Portal Poradnik Przedsiębiorcy przypomina, że na minimalne wynagrodzenie za pracę składa się:

 • wynagrodzenie zasadnicze,
 • dodatki do wynagrodzenia zasadniczego np. dodatek funkcyjny lub dodatki specjalne np. za pełnione funkcje,
 • nagrody i premie przyznawane zgodnie z zapisami regulaminu (tylko wypłacane jako składnik wynagrodzenia – nie wyróżnienia),
 • wypłata za urlop wypoczynkowy,
 • dodatek wyrównawczy (wypłacany za obniżenie wynagrodzenia z powodu wypadku w pracy lub choroby zawodowej),
 • wypłata za czas niezdolności do pracy (choroba, czas przestoju niezawinionego przez pracownika, urlop szkoleniowy),
 • ekwiwalent pieniężny za dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego,
 • świadczenia odszkodowawcze.

Do minimalnego wynagrodzenia za pracę pracodawca nie może doliczać:

 • nagrody jubileuszowej;
 • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;
 • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;
 • dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej;
 • dodatku za staż pracy.

Poradnik Przedsiębiorcy przypomina, że od 1 stycznia 2024 r. lista ta została powiększona o dodatek za szczególne warunki pracy. To zmiana korzystna dla pracowników.