NA RADZIE MINISTRÓW

Pracownicy samorządowi. Rząd przyjął projekt nowej ustawy o pracownikach samorządowych określający nowe zasady zatrudnienia w urzędach gminnych urzędników mianowanych. Za 3,5 roku przejdą oni na zwykłe umowy o pracę na czas nieokreślony. Każdy urząd będzie sam określał kryteria oceny swoich pracowników. Zlikwidowany zostanie wymóg dwuletniego stażu na stanowiskach w administracji dla osób kandydujących na stanowiska kierownicze, wystarczy trzyletni staż pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej. Celem tej regulacji jest zachęcenie do pracy w jednostkach samorządowych osób z doświadczeniem menedżerskim i biznesowym. Z przepisów zniknie odpowiedzialność dyscyplinarna urzędników oraz możliwość zawieszenia urzędnika po wszczęciu postępowania dyscyplinarnego czy karnego. Sankcje, jakie będzie można zastosować wobec urzędnika, będą takie same jak wobec każdego pracownika: upomnienie lub zwolnienie z pracy.

W SEJMIE

Elektroniczny RMUA. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” złożyła projekt nowelizacji art. 41 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w sejmowej komisji nadzwyczajnej Przyjazne Państwo. Dotyczy on wprowadzenia możliwości przekazywania przez pracodawców pracownikom informacji o opłaconych przez pracodawcę składkach na ubezpieczenie społeczne w formie elektronicznej.

WESZŁY W ŻYCIE

Egzaminy dla brokerów. Od 1 lipca br. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie działania Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz sposobu przeprowadzania egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych (DzU nr 103, poz. 657).

Wynagrodzenie sędziów wojskowych. 4 lipca br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu ustalania i wypłacania uposażeń sędziom sądów wojskowych w stanie spoczynku oraz uposażeń rodzinnych członkom ich rodzin (DzU nr 105, poz. 670).

WEJDĄ W ŻYCIE

Wynagrodzenia administracji. 9 lipca br. wejdzie w życie rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (DzU nr 108, poz. 688).

BHP. Od 9 lipca br. obowiązywać będzie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU nr 108, poz. 690).

PARP INFORMUJE

Dofinansowanie do szkoleń pracowniczych. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs na projekty szkoleniowe i studia podyplomowe dla osób pracujących w mikro-, małych, średnich i dużych firmach. Wnioski można składać w siedzibie PARP od połowy lipca w trybie ciągłym do wyczerpania budżetu przewidzianego na rok 2008. Wynosi on 400 mln zł. Wnioski o dofinansowanie szkoleń dla pracowników mogą składać firmy szkoleniowe, a także przedsiębiorcy, którzy planują podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników. Szkoły wyższe mogą ubiegać się o dofinansowanie studiów podyplomowych. Uczestnicy szkoleń i studiów podyplomowych zapłacą od 20 do 40 proc. kosztów.

Kolumnę przygotowała Elżbieta Krysiewicz, redakcja „Doradcy Podatnika”, grupy czasopism prawnopodatkowych, wydawnictwo Trendy, www.e-podatnik.pl