W SENACIE

Praca w handlu w święta. Senacki projekt nowelizacji kodeksu pracy zakłada doprecyzowanie, że zakaz pracy w handlu w święta nie będzie dotyczył stacji paliw, cukierni i piekarni. Będą mogły tam pracować osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Resort pracy zapowiedział poparcie senackiego projektu nowelizacji. Obecne przepisy budzą wątpliwości, czy cukiernie to placówki handlowe, czy gastronomiczne, a więc czy mogą pracować w święta.

SEJM UCHWALIŁ

Abolicja. Przyjęta przez Sejm ustawa abolicyjna przewiduje umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami dla podatników, którzy nie rozliczyli się z polskim fiskusem. Ustawa będzie miała zastosowanie do podatników, którzy w latach 2002 - 2007 w co najmniej w jednym roku podatkowym podlegali w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i jednocześnie uzyskiwali przychody z pracy za granicą, do których zastosowanie miała metoda odliczenia proporcjonalnego. Ustawa przewiduje też możliwość zwrotu zapłaconych podatków dla osób, które dokonały rozliczenia w Polsce. Ustawą zajmie się jeszcze Senat.

Interpretacje i zawieszenie działalności. Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przewiduje możliwość zawieszenia działalności do dwóch lat oraz możliwość uzyskania interpretacji nieprecyzyjnych przepisów, nie tylko podatkowych, ale też ubezpieczeniowych i ekologicznych. Za taką interpretację zapłacić trzeba będzie 40 zł.

Ustawodawca przewidział 30 dni na udzielenie odpowiedzi od daty złożenia wniosku o interpretację. Opłatę trzeba będzie wnieść w ciągu siedmiu dni od jego złożenia. Interpretacja będzie wiążąca dla organów administracji publicznej. Jeśli przedsiębiorca się do niej nie zastosuje, nie będzie ukarany.

W czasie zawieszenia działalności nie będzie obowiązku płacenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, chorobowe i wypadkowe. Wznowienie działalności nie będzie wymagało ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia. Przedsiębiorca zgłosi to tylko w ewidencji działalności gospodarczej.

Ustawa czeka na podpis prezydenta. Większość znowelizowanych przepisów wejdzie w życie po 45 dniach od ogłoszenia. Przepisy dotyczące nowych zasad prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej wejdą w życie 31 marca 2009 r.

PRACE RZĄDU

Wyższe składki do ZUS. Rząd pracuje nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zakłada on, że osoba, która wykonuje pracę nakładczą i jednocześnie prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, zapłaci składki ubezpieczeniowe od podstawy równej co najmniej najniższej podstawie wymiaru składek dla osób prowadzących firmę. MPiPS argumentuje, że zmiana ma na celu ujednolicenie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby prowadzące działalność gospodarczą niezależnie od dodatkowo zawartej umowy.

Obecnie osoba prowadząca działalność gospodarczą wykonująca jednocześnie umowę o pracę nakładczą ma prawo wyboru, z którego tytułu chce podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym.

Projekt zakłada też zmiany w kwestii negocjacji zwiększenia wskaźnika waloryzacji rent i emerytur między rządem i partnerami społecznymi w Komisji Trójstronnej. Podwyżka, która odbywa się co roku w marcu, zależy od wskaźnika waloryzacji. Negocjacje będą się odbywały w maju roku poprzedzającego waloryzację, a nie jak obecnie dopiero w lutym, bezpośrednio wypłatą wyższych świadczeń.

Kolumnę przygotowała Elżbieta Krysiewicz, redakcja Doradcy Podatnika Grupy Czasopism Prawnopodatkowych, wydawnictwo Trendy, www.e-podatnik.pl